میکروبیواستراتیگرافی سازند ایلام در جنوب غرب لرستان (زون ساختاری زاگرس)

میکروبیواستراتیگرافی سازند ایلام در جنوب غرب لرستان (زون ساختاری زاگرس)

نویسنده‌گان:

[ سیدحمید وزیری ] - دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
[ داوود جهانی ] - استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
[ مهدی صفدری ] - استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خر م آباد
[ فرزانه چگنی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خر م آباد

خلاصه مقاله:

موضوع این نوشتار بحث و گفتگو راجع به توالی های سازند ایلام در جنوب غرب لرستان(جاده خرم آباد اندیمشک)است. برش چینه شناسی مورد مطالعه به ضخامت ۲۰۴ متر از تناوب های یکنواخت سنگ آهک در طی یک رسوب گذاری پیوسته در زمان تورونین پایانی تا کامپانین تشکیل شده است. این سازند در برش فوق با مرزی تدریجی بر روی سازند سورگاه قرار گرفته و توسط سازند گورپی نیز با مرزی تدریجی و پیوسته پوشیده شده است.
سازند ایلام در برش مورد مطالعه از رخساره های دریایی عمیق، شامل رخساره های وکستون و در انتهای توالی از رخساره پکستون تشکیل شده است. در مطالعات حاضر ۸ جنس، ۳۰ گونه و ۴ بیوزون از فرامین ی فرهای پلانکتون تشخیص داده شده است. زون زیستی پایانی سازند سورگاه زونMarginotruncana schneegansi و زون پایانی سازند ایلام که برابر با زون آغازین سازند گورپی است،زونGlobotruncanita elevate می باشد.


کلمات کلیدی:

سازند ایلام، تورونین، کامپانین، لرستان، زاگرس.


کلید واژه ها: لرستان