مطالعه بیواستراتیگرافی رادیولرهای سازند کرج (توف بالایی) در برش الگو، شمال شرق کرج

مطالعه بیواستراتیگرافی رادیولرهای سازند کرج (توف بالایی) در برش الگو، شمال شرق کرج

نویسنده‌گان:

[ جهانبخش دانشیان ] - گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه تربیت معلم تهران
[
ملیحه قنبری ] - گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه تربیت معلم تهران

خلاصه مقاله:

در این تحقیق نهشته های عضو توف بالایی سازند کرج از نظر محتویات رادیولری در برش الگو واقع در جنوب روستای کیاسر در مسیر جاده کرج - چالوس مورد بررسی قرار گرفته است. توف بالایی سازند کرج در برش مورد مطالعه با 918/4 متر ضخامت از توف، ماسه سنگ، شیل، سنگ آهک و سنگهای حد واسط تشکیل شده و با ناپیوستگی در زیر کنگلومرای نئوژن و به طور پیوسته برروی عضو شیل آسارا قرار دارد. از این برش ۲۸۰ نمونه برداشت شد و به طور کلی ۱۱ جنس و ۱۵ گونه از اسپوملاریا و ۶ جنس و ۷ گونه از ناسلاریا شناسایی شدند. براساس رادیولرهای شناسایی شده سن عضو توف بالایی ائوسن میانی (37/4 تا 44/5 میلیون سال پیش) و قابل انطباق با کدهای زون رادیولری 17 RP تا 13 RP می باشد ( 1998, Sanfilippo and Nigrini)

کلید واژه ها: تهران