مطالعه زیست چینه نگاری و محیط رسوبی سازند ایلام در برش نمونه بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، جنوب شرقی ایلام

مطالعه زیست چینه نگاری و محیط رسوبی سازند ایلام در برش نمونه بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، جنوب شرقی ایلام

نویسنده‌گان:

[ غلامرضا چهارده چریک ] - دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[
حسین وزیری مقدم ] - دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[
حسن امیری بختیار ] - شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب

خلاصه مقاله:

مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک سازند ایلام در برش نمونه منجر به یافتن سه بیوزون گردید.
بیوزون ۱: Dicarinella asymetrica zone (سانتونین پسین)
بیوزون ۲: Globotruncanita elevate zone (کامپانین زیرین) و
بیوزون ۳ : Globotruncana ventricosa zone (کامپانین میانی)
۸ جنس و ۱۶ گونه از فرامینیفرهای پلاژیک والیگواستژینیده شناسایی شده است. براین اساس سن سازند ایلام سانتونین پسین _ کامپانین میانی تعیین گردید.
از نظر سنگ شناسی سازند ایلام شامل آهک های رسی ریز دانه خاکستری روشن تا تیره با میان لایه های نازک شیل ولایه بندی منظم می باشد. با توجه به خصوصیات سنگ شناسی ۹ واحد سنگ چینه ای نیز تشخیص داده شد. با توجه به بررسی مورفوتایپ های فرامینیفراهای پلانکتون عمق حوضه رسوبی در قاعده سازند ایلام زیاد بوده ولی در مجموع یک سیکل پسرونده را می توان تا انتهای سازند مشاهده نمود.


کلید واژه ها: ایلام