معرفی استراکدهای منطقه هوتک(شمال غرب کرمان)

معرفی استراکدهای منطقه هوتک(شمال غرب کرمان)

نویسنده‌گان:

[ حدیث نجیب زاده ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
[
محمد داستانپور ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
[
محمدرضا وزیری ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

خلاصه مقاله:

دراین مقاله ۱۲ جنس ازاستراکدهای لایه های کربونیفرزیرین(تورنازین)منطقه هوتک(شمال غرب کرمان)برای اولین بارگزارش می شوندکه فقط ۸ جنس از آنها شناسایی شده است.نمونه های به دست آمده فقط ازیک لایه وبعدازنگهداری درمخلوط اسیداستیک وآب،آزادشده اند.سنگ آهک دربرگیرنده این استراکدها Grainstone to packstone می باشد.


کلید واژه ها: کرمان