معرفی سازند گورپی درشمال میدان نفتی رگ سفید در جنوب شرقی اهواز، ناحیه فروافتادگی دزفول

معرفی سازند گورپی درشمال میدان نفتی رگ سفید در جنوب شرقی اهواز، ناحیه فروافتادگی دزفول

نویسنده‌گان:

[ عبدالامیر چلداوی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
[
عباس صادقی ] - گروه زمینشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
[
حسن امیری بختیار ] - شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
[
محمدرضا طاهری ] - شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

خلاصه مقاله:

میدان نفتی رگ سفید درجنوب شرقی اهواز ودرکنارسواحل شمالی خلیج فارس واقع است. در مطالعاتی که تاکنون از این میدان صورت گرفته است اشاره به وجود سازند گورپی درشمال میدان رگ سفید نشده است. دراین تحقیق درضمن مطالعه نهشته های کرتاسه بالایی در میدان مذکور برای اولین بار وجود سازند گورپی درشمال میدان رگ سفید گزارش شده است. در مطالعات میکروسکوپی ۳۹۰ مقطع نازک ازنمونه های چاههای رگ سفید۱۱۵،۱۹،۱۱۲،۶۰، ۱۱۰ و ۸۰ بایوزون ، Gansserina gansseri -Globotruncanita stuarti ass.zone شناسایی شده است. با توجه به محدوده زمانی زون زیستی مذکور، برای سازند گورپی در میدان رگ سفید سن مایستریشتین تعیین شده است. ضخامت سازندگورپی درمیدان رگ سفید ازشمال به طرف نواحی مرکزی کاهش یافته تاجایی که این سازند بطور کلی محو می شود.


کلید واژه ها: خوزستان