چینه نگاری زیستی و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره ۶۶ آغاجاری، خوزستان

چینه نگاری زیستی و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره ۶۶ آغاجاری، خوزستان

نویسنده‌گان:

[ رخساره یزدانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
حسین وزیری مقدم ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
علی صیرفیان ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
حسن امیری بختیار ] - بخش زمین شناسی شرکت ملی نفت ایران

خلاصه مقاله:

این مطالعه جهت بررسی چینه نگاری زیستی و شرایط حاکم بر رسوبگذاری سازند آسماری با ضخامت ۲۷۶ متر در چاه شماره ۶۶ میدان نفتی آغاجاری صورت گرفته است. با توجه به خصوصیات سنگ شناسی چهار بخش سنگ چینه ای مشخص شد که متشکلین اصلی آن شامل آهکهای دولومیتی، آهکهای ماسه ای و آهکهای مارنی می باشند. ۲۴ جنس و ۱۵ گونه از فرامینیفرهای بنتیک و سه زون تجمعی در سازند آسماری مورد شناسایی قرار گرفت. بر این اساس سن الیگوسن پسین(شاتین؟) _ میوسن پیشین (آکی تانین- بوردیگالین) را می توان برای این سازند در میدان نفتی آغاجاری در نظر گرفت. ریز رخساره های سازند آسماری در ناحیه مورد مطالعه شامل ۱۲ ریزرخساره کربناته و ۲ ریزرخساره تخریبی است. بر این اساس رخساره های محیط ساحلی، مردابی، سدی و کم عمق دریای باز شناسایی گردید. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی است که توالی های رسوبی در سازند آسماری مقطع مورد مطالعه در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال نهشته شده اند.


کلید واژه ها: خوزستان