نانوفسیل های آهکی سازند های سرچشمه و سنگانه در مقطع تکل کوه در شمال غرب حوضه کپه داغ

نانوفسیل های آهکی سازند های سرچشمه و سنگانه در مقطع تکل کوه در شمال غرب حوضه کپه داغ

نویسنده‌گان:

[ محمدحسن شکری ] - واحد تحت الارضی، مدیریت اکتشاف ،شرکت ملی نفت ایران
[
سیدناصر رئیس السادات ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
[
یورگ موترلوز ] - انیستیتو زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوفیزیک، دانشگاه بوخوم، بوخوم، آلمان

خلاصه مقاله:

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران و در جنوب ترکمنتستان قرار گرفته است. ناحیه تکل کوه در شمال غرب شهر اشخانه قرار دارد. در ناحیه تکل کوه دو ستون چینه شناسی به فاصله ۵ کیلومتر از یکدیگر اندازه گیری شده است. در این تحقیق نانوفسیل های آهکی سازند های سر چشمه و سنگانه مورد مطالعه قرار گرفته است. از برش تکل کوه ( ۱) با ۱۹۰۰ متر ضخامت ۸۷ نمونه برداشت شده است. گونه ها و جنسهای زیر شامل
Braadrusphaera sp., Calciosolenia fossils, Carinolithus magharensis, Certarhabdus conicus, Cyclogelosphaera margerelli, Hayesites irregularis, Lithraphidites bollii, L. carniolernsis,. Lotharingius contactus, L. sigillatus, Microantholithus obtusus, Rhagodiscus asper, Triscutum bearminstrensis, Watznaueria barnesae, W. biporta, W. fossacincta, W. Britannica, and Zeagrhabdotus erectus
در سازند سرچشمه شناسایی شده است. همچنین میتوان به جنس ها و گونه های
Biscutum constatus, Broinsonia sp., Discorhabdus rotatorius, Discorhabdus sp., Lithraphidites sp., Lothargingius constatus, Nannoconus circularis, N. sp.1, Nannoconus sp.2, Rhagodiscus splendens, Tranolithus sp. and Watznaueria manivitiae
از سازند سنگانه که برای اولین بار از این سازند گزارش می شوند اشاره نمود.
مجموعه فسیلی شناسایی شده با زون های معرفی شده توسط ،(Thierstein, ( 1973, سسینگ (Sissingh( 1977 و (Roth, 1978)مقایسه شده است. در این تحقیق جنس های مشخص کرتاسه همچون Biscutum, Hayesites, Nannoconus, Rhagodiscus, Watzneuria, Zeagrhabdotus, از نظر پالئواکولوژیکی مورد بحث قرار گرفته است.


کلید واژه ها: خراسان شمالى