زمین شناسی مهندسی کالیچ ها

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی -طاهری
تاريخ برگزاری ۲۲ فروردین ۱۳۶۶
کالیچ (Caliche) به سازند های آبرفتی سخت شده ای اطلاق می گردد که در اثر حضور ملاط کربناته از سایر سازند های آبرفتی به خوبی متمایز می گردد این سازند ها که در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی نظیر ایران در نزدیکی های سطح زمین و در لابلای نهشته های آبرفتی تشکیل می گردند ویژگیهای زمین شناسی و فنی- مهندسی مشخصی را در مقایسه با سایر آبرفتها دارا می باشند که در طراحی سازه هایی که بررو و یا در دل این سازند ها ساخته می شوند می توانند اثرات به سزایی را داشته باشند.
در این مقاله ضمن اشاره به منشاء و چگونگی پیدایش این سازند ها، به شرح اشکال مختلف وجود آن ها در طبیعت پرداخته و سپس ویژگیهای فنی- مهندسی آنها را درمقایسه با سایر رسوبات آبرفتی شامل:
مقاومت، تراکم پذیری و تراوایی مورد بحث قرار داده، و تاثیرات این ویژگیها را بر طرحهای مهندسی مختلف شامل:
پی سازی و تونلبری، با استناد به تجربیات به دست آمده از ساختگاههای کارخانه ذوب آهن اصفهان کارخانه سرب و روی زنجان و تونل آبرسانی اصفهان به شرح در می آورد.

کلید واژه ها: کالیچ(Caliche) سازندهایآبرفتی ملاطکربناته مقاومت تراکمپذیری تراوایی زمین شناسی مهندسی سایر موارد