بررسی ساختار و فابریک پهنه برشی علی آباد دمق

بررسی ساختار و فابریک پهنه برشی علی آباد دمق

نویسنده‌گان:

[ رضا سامانی زادگان ] - دانشجوی تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
[
محمد محجل ] - استادیار گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

پهنه برشی علی آباد دمق در ۳۵ کیلومتری جنوب شهر همدان و در جنوب خاور توده گرانیتوئیدی الوند در داخل مجموعه دگرگونی همدان قرار دارد . گرانیت علی آباد دمق با هندسه عدسی شکل با ابعاد 2/5 در 8 کیلومتر در داخل این پهنه برشی قرار گرفته و دگرریخت شده است . برداشت ساختار درمجموعه سنگ های این پهنه برشی مشخص ساخت ک ه برگوارگی میلونیتی در بخش باختری تقریبا قائم و یا شیبی زیاد به سمت شمال باختر دارد ولی در بخش خاوری شیبی متوسط به سمت شمال باختر نشان می دهد . خطوارگی کششی در هر دو بخش موازی باامتداد برگوارگی بوده و تقریبا افقی است. تعیین کننده های نوع برش جابجائی امتداد لغز راستبر را که در آن بلوک شمال باختری به سمت شمال خاور و بلوک جنوب خاوری به سمت جنوب باختر جابجایی داشته در کل
پهنه برشی تایید می نماید . چرخش بخش خاوری نسبت به بخش باختری در امتداد گسل دره غار که با روند شمال باختر جنوب خاور، تقسیم کننده دو بخش خاوری و باختری می باشد روی داده است.


کلمات کلیدی:

پهنه برشی، گرانیت میلونیتی ، علی آباد دمق

کلید واژه ها: همدان