بررسی شرایط محیطی در طی رسوبگذاری سازند سنگانه در برش قلعه نو(شرق کپه داغ) با استفاده از محتوای مواد ارگانیکی(ارگانو فاسیس)

بررسی شرایط محیطی در طی رسوبگذاری سازند سنگانه در برش قلعه نو(شرق کپه داغ) با استفاده از محتوای مواد ارگانیکی(ارگانو فاسیس)

نویسنده‌گان:

[ رعنا خسروی القار ] - دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
[
ابراهیم قاسمی نژاد ] - دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

حوضه کپه داغ به وسعت ۵۵۰۰۰ کیلومترمربع بخشهایی از شمال ایران، قسمت وسیعی از ترکمنستان و شمال افغانستان را تشکیل می دهد که در طی مزوزوئیک و ترشیاری ضخامت زیادی از رسوبات در این حوضه برجا گذاشته شده است. سازند سنگانه یکی از سازندهای کرتاسه تحتانی این حوضه است که در برش قلعه نو ۱۸۷ متر ضخامت دارد و شامل شیل خاکستری تیره بابین لایه های سیلت استونی است. بعد از تهیه اسلایدهای پالینولوژیکی از ۴۵ نمونه جمع آوری شده با توجه به درصد پالینوماسرالها، پالینومورفها وموادارگانیکی فاقد ساختمان سه پالینوفاسیس برای این سازند تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه پالینوفاسیس ها محیط رسوبی سازند سنگانهproximal shelf تا mud-dominated oxic shelf با شرایط نیمه هوازی و کم انرژی تعیین گردید که منجر به رسوب شیل های تیره با محتوای ارگانیکی بالا شده است. تغییرات دوره ای در سطح تراز آب دریا باعث ایجاد محیط فاقد اکسیژن(anoxic basin) در برهه هایی از زمان، درطی انبایش این سازند شده است.

کلید واژه ها: خراسان شمالى