بررسی علل وقوع لغزش های بخش خورش رستم با روش آزمون آماری مربع کای(استان اردبیل)

بررسی علل وقوع لغزش های بخش خورش رستم با روش آزمون آماری مربع کای(استان اردبیل)

نویسنده‌گان:

[ رضا طلائی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
[
محسن شریعت جعفری ] - کارشناس ارشد زمین شناسی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

خلاصه مقاله:

هر ساله رویدادهای زمی نلغزش و حرکت های دامن های در روستاهای جنوب غرب خلخال علاوه بر وارد آوردن خسارت های مالی فراوان، مشکلات دیگری نظیر نگرانی مردم و مسئولین از امکان بروز حوادث مشابه در نقاط دیگر را بوجود آورده و اجرای برنام ههای عمرانی را با شک و تردید همراه ساخته است. این پژوهش به منظور شناخت و بررسی عوامل مؤثر در زمی نلغزش های منطقه و استفاده از نتایج آن در برنام هریزی های مختلف از قبیل توسعه ساخت و سازها، کشاورزی، فعالیت های اقتصادی، حفظ منابع خاک و زیست محیطی و غیره انجام گرفته است. با شناسائی تمام زمین لغزه های اتفاق افتاده و به کمک عکس های هوایی موجود و برطبق داده های صحرائی نقش ههای پایه زمین شناسی، شیب، نوع کاربری، پراکندگی لغزش ها، همباران ، طول رودخانه ها و جاده ها ، مساحت ابنیه ها و تعداد چاه های جاذب فاضلاب ها در مقیاس 1:50000 تهیه گردیده و سپس مطالعات آماری با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری به روش مرب عکای انجام گرفته است همچنین مقادیر ضرایب و شاخص های مربوط به مربع کای برای تک تک عوامل مؤثر بدست آمده و با همدیگر مقایسه گردیده اند. آزمو نهای آماری نشان می دهند که تفاوت های معن یدار بین نوع رده های مختلف عوامل و وقوع حوادث حرکات دامنه ای وجود داشته و میزان این اختلافات براساس نوع عامل متفاوت است. براساس ضرایب آزمون ترتیب تاثیر عوامل مختلف در وقوع لغزش های منطقه مشخص شده و با مقایسه مقادیر باقیمانده ها موثرترین رده از هر عامل نیز تعیین گردیده است . با توجه به نوع عوامل موثر در وقوع لغزش های منطقه راهکارهای عملی و مناسب جهت کاهش خسارات مستقیم و غیر مستقیم آنها پیشنهاد شده است.


کلمات کلیدی:

زمین لغزش، خلخال، عوامل مؤثر، مربع کای و خسارت

کلید واژه ها: اردبیل