نگرشی بر یافته‌های ژئوشیمیایی در نهشته‌های کربناته پرمین جنوب شرقشهر رضا

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مژگان نکوخو و محمد حسین‌آدابی
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     مقطع مورد مطالعه در 35 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شهر رضا در منطقه امین‌آباد (روستای اسد‌آباد) واقع شده است. نهشته‌های کربناته سازند جمال باسن پرمین در برش مورد مطالعه از 371 متر تناوب آهکهای متوسط تا ضخیم لایه و میان لایه‌های دولومیتی تشکیل یافته‌اند. در این تحقیق زمان تشکیل سازند جمال براساس فسیلهای شاخص نیز Chusenella sosioensis به پرمین میانی نسبت داده شده است. مطالعات عناصر اصلی و فرعی بیانگر وجود مینرالوژی اولیه کلسیتی در سنگهای آهکی سازند جمال می‌باشد. همچنین این مطالعات نشان داده است که سنگهای آهکی این سازند تحت تأثیر دیاژنز فریاتیک متئوریکی عمقی قرار گرفته‌اند. نهشته‌های کربناته این سازند قابل مقایسه با آهکهای ساب پولار پرمین تاسمانیا است، که این انطباق می‌تواند به دلیل مشابهت بین مینرالوژی سازند جمال با محدوده آهکهای کلسیتی پرمین تاسمانیا باشد. در این تحقیق همچنین با ترسیم مقادیر Na,Mg و Mn در مقابل یکدیگر محدوده نمونه‌های آهکی از دولومیت‌های سازند جمال تفکیک شده است. مطالعات ایزوتوپی نشان داده شده است که نمونه‌های سازند جمال در محدوده براکیوپودهای با مینرالوژی کلسیتی پرمین (Popp et al, 1986) قرار گرفته‌اند. براساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن 18 دمای قدیمه تشکیل آهکها معادل c210 محاسبه شده است

کلید واژه ها: سایر موارد