مطالعات ژئوشیمیایی نهشته‌های کربناته سازند جیرود در جنوب غربدامغان

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده طیبه باقری- محمد حسین‌آدابی- میررضا موسوی
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     سازند جیرود با سن دونین فوقانی در جنوب غرب دامغان شامل 5/330 متر نهشته‌های آواری و کربناته می‌باشد. نهشته‌های کربناته سازند جیرود از دو بخش آهکی و دولومیتی تشکیل گردیده که بر اساس مطالعات پتروگرافی شامل چهار نوع دولومیت (دولومکرایت، دولومیکرواسپارایت، دولواسپارایت و دولومیت رگه‌ای) و 11 میکروفاسیس آهکی می‌باشد. میکروفاسیسهای آهکی شامل مادستون، و کستون، پکستون و گرینستون بوده که در یک رمپ کربناته نهشته شده‌اند.
اندازه‌ گیریهای ژئوشیمیایی بر روی عناصر اصلی (Ca وMg) و عناصر فرعی (Mn, Sr,Na, Fe) موید یک مینرالوژی اولیه آراگونیتی در سنگهای آهکی سازند جیرود می‌باشد. همچنین با توجه به داده‌های ژئوشیمیایی عناصر اصلی و فرعی می‌توان محدوده‌های مربوط به نمونه‌های آهکی و دولومیتی را در نمودارهای مربوط به خوبی از یکدیگر تفکیک کرد

کلید واژه ها: سمنان