لیتواستراتیگرافی، بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند رازک در منطقه وار- فیروز آبادک

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکتر فریدون سحابی- مژگان هوشمند- نیره رضیلو
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     سازن رازک (میوسن میانی) در بخش داخلی فارس گسترش دارد. برای مشخص شدن ویژگیهای رسوبی، سنگ چینه‌ای lithostratigraphy و زیست چینه‌ای biostratigraphy سازند رازک، دو برش بین شیراز و فیروز آباد اندازه گیری و نمونه برداری شد. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی نشان می‌دهد که سازند رازک بخصوص در منطقه کوار بیشتر ماهیت رسوبی محیط سابخایی دارد. تغییرات عمودی لایه‌های رسوبی نشان دهنده چرخه‌های پس رونده هستند که به طور فرعی شامل چند چرخه‌ است که به سمت بالا کم ژرفا می‌شود

کلید واژه ها: سایر موارد