مقایسه بین روش نسبتهای باندی و روش Crosta جهت تشخیص مناطقدگرسان شده با استفاده از داده‌های سنجنده ASTER مطالعه موردی منطقه میدوک

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده هادی شهریاری-حجت‌الله رنجبر
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     استفاده از داده‌های سنجنده ASTER جهت بارزسازی مناطق دگرسان شده نتایج جالب توجهی بدست داده است. این سنجنده در 14 باند و در محدوده طول موجهای مرئی، نزدیک مادون قرمز، فروسرخ موج کوتاه و فروسرخ حرارتی تصویر برداری می‌کند. جهت انجام این تحقیق از تصاویر باندهای 7،5،3،2،1 و 7 و9 سنجنده ASTER استفاده شده است. با توجه به این نکته که در مناطق آلتره باند 9 جذب و باند 7 بازتاب قوی نشان می‌دهند، لذا نسبت باندی 9/7 منطق دگرسانی فیلیک و آرژیلیک را بخوبی آشکار ساخت. در این راستا آنالیز مؤلفه‌های اصلی و انتخاب یکی از مؤلفه‌ها به روش Crosta مناطق دگرسان شده را مشخص نمود

کلید واژه ها: سایر موارد