مقایسه روابط تجربی معمول برای محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکیاشباع با استفاده از منحنی دانه‌بندی خاک

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد نخعی- هادی امین رسولی
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     در این تحقیق ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع خاک از فرمول‌های هیزن، شفارد، فیر و هچ، کوزنی- کارمن و الیمانی و شن با استفاده از منحنی دانه‌بندی خاک برآورد شده است. مقدارهای برآورده شده از فرمول‌های یاد شده با مقدارهای اندازه گیری شده در صحرا مقایسه شده‌اند. این مقایسه برای پنج نوع خاک ماسه، ماسه لومی، لوم ماسه‌ای، لوم سیلتی و لوم انجام شده است. داده‌های منحنی دانه‌بندی و ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع اندازه‌گیری شده در صحرا برای پنجاه نمونه خاک (هر نوع خاک 10 نمونه) از بانک اطلاعات خاک UNSODA استخراج شده است. پس از محاسبه هدایت هیدرولیکی اشباع هر خاک با روابط تجربی یاد شده و مقایسه آن با مقدار اندازه‌گیری شده صحرایی مشخص گردید که بهترین روابط برای انواع خاک‌ها رابطه تجربی شفارد است و رابط تجربی فیر و هچ از میان پنج رابطه بدترین پیش‌بینی را ارائه می‌دهد

کلید واژه ها: سایر موارد