تحلیل تکتونیک مکران با استفاده از داده‌های مغناطیس هوائی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده لقمان نمکی- ناصر حسین‌زاده گویا- علی آقانباتی
تاريخ برگزاری ۲۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
برای تحلیل تکتونیک و ساختار زمین‌شناسی فروافتادگی جازموریان، داده‌های مغناطیس هوائی منطقه مکران در نظر گرفته شد. کل تصحیحات مورد نیاز قبلاً بر روی این داده‌ها انجام شده است. بررسی کلی نقشه‌های زمین‌شناسی و عکس‌های ماهواره‌ای (شکل 1) نشان می‌دهد که فروافتادگی جازموریان کاملاً از ماسه و رسوبات آبرفتی و کواترنر پوشیده شده و امکان مطالعه پی سنگ آن از این طریق وجود ندارد. خوشبختانه پاسخهای مغناطیسی بالای منطقه که نشان از وجود یک پی سنگ اقیانوسی می‌باشد زمینه را برای بررسی ژئوفیزیکی در ناحیه فراهم آورده است. داده‌های برگردان به قطب برای تفسیر کمی و مدل‌سازی و مشتق قائم آن برای تفسیر کیفی داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج وجود یک ریفت را در پی سنگ منطقه تأیید می‌کند که چندین گسل عمیق با راستای شمالی جنوبی آن را قطع کرده‌اند. مدل‌های ساخته شده راستای این گسلها، جنس سنگهای تشکیل دهنده پی سنگ و ضخامت رسوبات پوشاننده را در راستای پروفیلهای انتخابی نشان می‌دهد

کلید واژه ها: تکتونیک مکران مغناطیسهوایی ژئوفیزیک سایر موارد