معرفی نانوپلانکتونهای آهکی و تعیین سن نهشته‌های نئوژن کوه ارسنگ(شمال غرب کاشمر)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مافی. آبرادات.
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     نانوپلانکتونهای آهکی از مهمترین اشکال فسیلی جهت تعیین سن نهشته‌های نئوژن محسوب می‌شوند. بدین منظور بخشی از توالی نسبتاً ضخیم رسوبات نئوژن واقع در بیست کیلومتری شمال غرب شهرستان کاشمر جهت مطالعه نانوپلانکتونهای آهکی موجود در آن انتخاب گردید. توالی مذکور از پایین به بالا از چهار بخش مارنی، ماسه سنگی- مارنی زیرین، مارن- مارن ژیپسی و ماسه سنگی- مارنی بالایی تشکیل یافته که در غرب آبادی علی آباد کاشمر رخنمون مطلوبی را دارد. دو بخش ابتدایی این توالی اندازه‌گیری و تعداد 68 نمونه جهت مطالعه انتخاب گردید. وجود اشکال فراوانی از خانواده سراتولیتاسه (Ceratatolithaceae) در قسمت انتهایی بخش ماسه سنگی- مارنی زیرین تعیین سن این بخش از توالی رسوبی را به راحتی ممکن می‌سازد، به طوری که اشکال مشخص نعلی شکل دو جنس معروف این خانواده (جنسهای Amaurolithusو Ceratolithus) و مشخصات بارز نوری این اشکال از مهمترین فاکتورها جهت شناسایی نانوفسیلی‌های مذکور و تعیین سن این طبقات به حساب می‌آیند. در این مطالعه تعداد 6 گونه از جنسهای فوق‌الذکر به اسامی Amaurolithus, A.delicatus, A.tricorniculatus, A.primus, amplificus, Ceratolithus acutusوCatlanticus شناسایی و براساس محدوده سنی آنها حد زمانی میان زون‌های NN11BوNN12 مارتینی (1971) که منطبق با بخش بالایی آشکوب Messinian از میوسن فوقانی و بخش تحتانی آشکوب Zanclean متعلق به پلیوسن زیرین است، سن نسبی حد بالایی بخش ماسه سنگی- مارنی زیرین نهشته‌های رسوبی منطقه مورد مطالعه را مشخص می‌سازد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى