کشف جنس شاخص Cochleatina از رأس سازند کهار در برش فیروزآباد چالوس و تحلیل کلی سن این سازند در ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جعفر صبوری، بهزاد فراهانی، حسن نریمانی
تاريخ برگزاری ۲۰ مهر ۱۳۸۴

Abstract
Studing the top of the Kahar Formation in most of outcrops of this formation especially in Firooz-Abad section of Chalus, Alborz mountains ranges, north of Iran, led to the recognition of very index microfossil Cochleatina cf. canilovica. The genus belongs to Middle Vendian to Early cambrian times and the above mentioned species marks the first occurance of this genus in the Middle Vendian to Upper Vendian. According to this recovering and presence of Polytrichoides sp. and Acantomorph acritarchs and stratigraphic position, Neoproterozoic Era (Upper Riphean to Vendian) is suggested for this formation and also Middle to Upper Vendian for it`s top.

چکیده
مطالعه پالینولوژیکی رأس سازند کهار در اغلب برونزدهای این سازند مخصوصاً برش فیروزآباد چالوس، البرز مرکزی (شمال ایران)، باعث کشف میکروفسیل بسیار شاخص Cochleatina cf. canilovica گردید. این جنس مربوط به وندین میانی تا کامبرین زیرین بوده و گونه مذکور اولین ظهور این جنس در وندین میانی تا بخشی از وندین بالایی است. با توجه به این کشف و وجود سیانوباکتریهای Polythrichoides sp. و آکریتارکهای کروی زائده‌دار (آکانتومورف) در این سازند و نیز موقعیت چینه‌شناسی آن، بازه زمانی نئوپروتروزوئیک (ریفین بالایی تا وندین) برای این سازند و زمان وندین میانی تا بالایی برای رأس آن پیشنهاد می‌شود.
مقدمه
مطالعه بر روی آثار حیاتی کهنترین سنگهای رسوبی شناخته شده در ایران (در منطقه فیروزآباد چالوس، البرز مرکزی، شکل 1) سری سنگهای سازند کهار، توسط نگارنده اول در طول سالهای 74-1373 (صبوری 1374، (Sabouri 1996 در سازمان زمین شناسی کشور انجام گرفت. نمونه سنگهای شیلی تیره حاوی پالینومورفهای فراوانی بود که جدایش آنها از سنگهای دربرگیرنده توسط انحلال سنگها در اسید (HF و HCl) بروش استاندارد انجام گرفت. از اسلایدهای میکروسکوپی بدست آمده توسط میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی بالا مطالعه بعمل آمد. در مقالات سالهای قبل اینجانب بر روی کارهای قبلی بحث و میکروفسیلهای این سازند معرفی شده است.
بحث
با توجه به دسترسی اخیر اینجانب به مجموعه مقالات پالینولوژیست بنام بورزین (Burzin) بازبینی دقیقی روی میکروفسیلهای این سازند بعمل آمد و مشخص شد که جنس گرد متحدالمرکزی که بنام Glomovertell glomerata مشخص شده بود جنس  Cochleatina می باشد که در طول سالهای اخیر بعنوان شاخص ترین (از نظر زمانی) و در عین حال از نظر ساختمانی پیچیده ترین میکروفسیلهای پرکامبرین مورد توجه قرا رگرفته است (Plate1, figs.2-3 & Plate2, figs.1-2) . این جنس از نوارهای (ریبونهای) کیتینی حلقوی متحدالمرکز و بعضی اوقات مستقیمی تشکیل یافته است. با این تفاوت که با زیاد شدن دورها عرض نوارها نیز بتدریج افزایش می یابد. مسئله اصلی اینست که سه الی چهار زون طولی بر روی ساختار نوارها وجود دارد که از داخل نوار بخارج دارای خصوصیات زیر است:
زون 1 (داخلی):  تا  عرض نوار را اشغال کرده و این ضخیم ترین قسمت و بخشی تیره که تقریباً یکنواخت و تا حدودی در نزدیک لبه کمتر تیره و متراکم است. مرز زونها توسط یک خط روشن خیلی ناگهانی مشخص می شود.
زون 2: از  تا  عرض نوار را اشغال می کند و یک لایه نازک با ساختارهای ستونی عرضی است. فاصله بین ستونها ممکن است هم اندازه یا 2 برابر عرض ستون باشد.
زونهای 3 و 4:  عرض نوار را شامل می شود؛ زون سوم یکنواخت است و متراکمتر و تیره تر از لایه‌های نازک زونهای دوم و چهارم است، اما نسبت به زون اول تراکم کمتری داشته و روشن تر است. زون چهارم باریکتر از زون سوم هست و از یک آرایه لایه ای نازک تشکیل شده است. این زون اغلب در اثر فرآیندهای تافونومی یا در حین مراحل تهیه پالینولوژیکی از بین می‌رود. گسیختگی طولی نوار در امتداد مرز بین زونهای دوم و سوم در تعدادی از نمونه ها مشاهده می شوند.
بطور ایده‌ال نوکهای بیرونی ستونها در امتداد این گسیختگی نمایان شده و تشکیل ردیف مستقیمی از خارها را می دهند.
جنس  Cochleatina دارای چهارگونه است که گونه موجود در سازند کهار را با احتمال (بعلت حفظ‌شدگی نه چندان خوب) به گونه C.conilovica می توان منتسب نمود (Plate.1, fig.1) جنس Cochleatina متعلق به وندین میانی تا کامبرین زیرین بوده و گونه C.conilovica نسبت به سایر گونه‌ها قدیمی‌ترین آنها در وندین می باشد.
از دیگر میکروفسیلهای سازند کهار (که در اغلب موارد هم رایج است) که توانایی تعیین سن دارد جنس بسیار ساده Polythrichoides می‌باشد این جنس ریسه‌ای (filamentous) قطعات طویل اجتماعات (کلنی‌های) ریسه‌ای غیر منشعب که به صورت ریسه‌های بدون تقسیم‌شدگی (nonseptate) با خصوصیت مهم جهت یافتگی گروهی نوارهای موازی طولی بوده و تخطط طولی حاصل، در هم فشرده شده است و در بعضی اوقات بافت طنابی نشان می‌دهد. این گونه از ریفین بالایی سیبری، نئوپروتروزوئیک اسپیتزبرگ، سینین‌چین، سینین بالایی زئیر گزارش شده است. بدین ترتیب این گونه و حتی جنس آن (براساس کار Kolosov1989) به نئوپروتروزوئیک تعلق دارد (Plate.2, fig.7). این گونه بعنوان یک سیانوباکتری شبه میکروکوله‌اوس (microcoleus – like) تفسیر می‌شود.
آکریتارکهای کروی خاردار (acanthomorphs) نیز از دیگر میکروفسیلهایی هستند که در اغلب نقاط ایران مثل برش فیروزآباد چالوس، سربندان (تاقدیس آیینه ورزان)، شاهین‌دژ (سلیم خان ییلاقی) قابل مشاهده می‌باشند. براساس نظر شاف و مندلسون (Mendelson & Schopf 1992) حضور قطعی آکانتومورفها در طبقات پروتروزوئیک زیرین و میانی شناخته نشده و موارد مورد تأئید حضور آکانتومورفها محدود به طبقات پروتروزوئیک پسین و جوانتر می باشد.
 
نتیجه گیری
کشف فسیل شاخص Cochleatina از راس سازند کهار در برش فیروزآباد چالوس گزارش می‌شود.
براساس وجود این فسیل سن وندین میانی تا بالایی برای راس این سازند پیشنهاد می شود.
بعلت وجود جنس سیانوباکتری sp.  Polythrichoides و آکریتارکهای کروی زائده‌دار در برونزدهای مختلف، سن کل سازند کهار، در محدوده زمانی نئوپروتروزوئیک (ریفین بالایی تا وندین) (صبوری ، 1375) پیشنهاد می‌شود.

کلید واژه ها: مازندران