پالئو اکولوژی سازند هجدک در شمال کرمان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سهیلا سهیلی، محمد داستانپور،
تاريخ برگزاری ۱۹ مهر ۱۳۸۴

Abstract:
      Plant micro- and macrofossils occur in sediments of Hodjedk Formation of Pabedana Area, north of Kerman, southeast of Iran. All plant micro - and macrofossils are recorded and treated systematically. The study section contains assemblages of plant microfossils comprising ۲۶ species (distributed among ۱۴ genera) and plant macrofossils consisting of ۱۵ species (assigned to ۱۰ genera) dated as Bajocian. Inferred natural relationships of dispersed spores and pollen of the Hodjedk palynoflora imply deriviation from Pterophytes, Coniferophytes, Pinophytes and Pteridospermophytes. Plant macrofossils belong to Filicales, Cycadales, Bennettitales, Coniferales and Osmundales, collectively growing under a wet tropical and subtropical condition.

چکیده:
      در نتیجه مطالعه مجموعه میکروفسیل‏های گیاهی و ماکروفسیل‏های گیاهی سازند هجدک در مقطع پابدانا مجموعاً 26 گونه متعلق به 14 جنس میکروفسیل گیاهی و 15 گونه متعلق به 10 جنس از ماکروفسیل‏های گیاهی معرفی شدند. با توجه به گیاهان والد میکروفسیل‏های گیاهی که متعلق به شاخه‏های پتروفیتا، کینفروفیتا، پینوفیتا و پتریدوسپرمافیتا هستند و مطالعه ماکروفسیل‏های گیاهی منطقه مورد مطالعه مجموعاً متعلق به راسته‏های فیلیکالها، سیکادال‏ها، بنتیتال‏ها، کنیفرال‏ها و اسموندال‏ها می‏باشند که وجود این گیاهان مشخص کننده آب و هوای گرم و نیمه‏گرم و مرطوب در زمان باژوسین است.
 
مقدمه:
      حوزه زغالی کرمان در جنوب‏ شرق ایران و در قسمت جنوبی حوزه زغال‏دار طبس قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه که سازند هجدک را شامل می‏گردد در مرکز ناودیس هجدک واقع است.سازند هجدک در تقسیمات لیتواستراتیگرافی جزء رسوبات ژوراسیک میانی ایران مرکزی است. مقطع پابدانا از سازند هجدک جهت مطالعه پالینومورف‏ها و ماکروفسیل‏های گیاهی آنها انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی علاوه بر تعیین جنس‏ها و گونه‏های فسیل‏های گیاهی (اعم از ماکرو و میکرو) و توصیف سیستماتیک دقیق آنها، تعیین شرایط پالئواکولوژی منطقه و همچنین تعیین منشاء احتمالی میکروفسیل‏های گیاهی و تعیین دقیق سن  نسبی منطقه بر اساس مطالعه پالینومورف‏ها مورد توجه بوده است.
 
بحث:
       سازند هجدک یکی از چهار واحد سنگ چینه‏ای گروه شمشک است که با ستبرای بیشتر از هزار متر در ناحیه زغالدار شمال کرمان گسترش فراوان دارد. فسیل‏های گیاهی اعم از (میکرو و ماکرو) به مقدار فراوان در آن دیده می‏شود. میکروفسیل‏های گیاهی شناخته شده که منشاء احتمالی جنس‏های آنها تعیین شده‏اند عبارتند از:
Spores
 
Genus Cyathidites Couper, 1953
Cyathidites australis Couper, 1953
Cyathidites minor Couper, 1953
 
Genus Dictyophyllidites Couper emend. Dettmann, 1963
Dictyophyllidites cf. crenatus Dettmann, 1963
Dictyophyllidites mortonii (de Jerssey) Playford and Dettmann, 1965
 
Genus Todisporites Couper, 1958
Todisporites minor Couper, 1958
 
Genus Osmundacidites Couper, 1953
Osmundacidites wellmanii Couper, 1953
 
Genus Concavissimisporites Delcourt & Sprumont emend. Delcourt, Dettmann & Hughes, 1963
 
Genus Klukisporites Couper, 1958
 
 
Pollen grains
 
Genus Alisporites Daugherty, 1941
Alisporites similis (Balme) Dettmann, 1963
 
Genus Araucariacites Cookson ex Couper, 1953
 
Genus Cycadopites Wodehouse ex Wilson & Webster, 1946
Cycadopites follicularis Wilson & Webster, 1946
 
از ماکروفسیل‏های گیاهی موجود در سازند هجدک می‏توان به جنس‏های زیر اشاره کرد.
Order Osmundales
Family Osmundaceae
Genus Cladophlebis Brongniart, 1849
 
Order Filicales
Family Dicksoniaceae
Genus Coniopteris Brongniart, 1849
 
Order Filicales
Family Schizaeaceae
Genus Klukia Raciborski, 1890
 
Order Filicales
Genus Frizianopteris Fakhr, 1977
 
Order Bennettitales
Genus Otozamites Braun, 1843
 
Order Cycadales
Genus Nilssonia Brongniart, 1824
 
Order Bennettitales
Genus Pterophyllum Brongniart, 1824
 
Order Coniferales
Genus Podozamites Braun, 1843
 
نتیجه‏گیری
       بعد از مطالعه گیاهان فسیل (اعم از ماکرو و میکرو) پالئواکولوژی منطقه با توجه به جدول ضمیمه بدین شرح می‏باشد.
الف) پتروفیتا (Pterophyta) یا سرخس‏ها: این گروه میوسپورهای متنوعی در محیط مورد مطالعه تولید نموده‏اند. در حال حاضر سرخس‏ها توسعه وسیعی در محیط‏های گرم و مرطوب دارند به عنوان مثال: خانواده‏های  شیزاسه‏آ (Schizaeaceae)، دیکسونیاسه‏آ (Dicksoniaceae)، اسمونداسه‏آ (Osmundaceae)  در شرایط تروپیکال و ساب تروپیکال زندگی می‏کنند (Tryon &, Tryon 1982).
ب) کینفروفیت‏ها (Coniferophyta) یا مخروطیان: همانطور که از جدول بر می‏آید این گروه دانه‏های پولن در محیط مورد مطالعه تولید نموده‏اند. در حال حاضر کنیفرها توسعه وسیعی در محیط‏های معتدل کوهستانی دارند       (Fakhr, 1977). به عنوان مثال خانواده آراکاریاسه‏آ (Araucariceae) در آب و هوای معتدل و کوهستانی زیست می‏کنند.
ج) پتریدوسپرمافیت‏ها (Pteridospermophyta): این گروه دو نوع دانه پولن را در محیط پراکنده نموده‏اند که در حال حاضر توسعه وسیعی در محیط‏های گرم و مرطوب دارند (Fakhr, 1977).  خانواده سرخس‏ها در شرایط تروپیکال رشد بهتری دارند.
د) سیکادوفیت‏ها (Cycadophyta): سیکادهای امروزی در مناطق حاره‏ای که در جوار جنگل‏های انبوه تحت رطوبت کمی (حدود 20 تا 30 درصد) قرار دارند، منتشر شده‏اند به طوریکه در این مناطق درجه حرارت هوا بسیار کم تغییر می‏کند (22 تا 30 درجه سانتی‏گراد). مقایسه نمونه‏های امروزی با سیکادوفیت‏های فسیل، حتی بنتیتال‏ها (Bennettitales) که از بین رفته‏اند یادآور آب و هوای مشابه در آن دوران بخصوص است (Fakhr, 1977).
ها) بعد از شمارش نمونه اسپورها و پولن‏ها در رخنمون مورد مطالعه تعداد اسپورهای کلوکی‏اسپورایتس واریگیتوس (Klukisporites variegatus) و دیکتیوفیلیدایتس مورتونیای              (Dictyophyllidites mortonii) از بقیه بیشتر بود و در نتیجه پتروفیتا که گیاه والد این اسپورها هستند از بقیه گیاهان منطقه در آن زمان گسترش بیشتری داشته‏اند و از طرفی سن این مجموعه بر اساس دیکتیوفیلیدایتس Dictyophyllidites و مطابقت آن با زیر زون تجمعی دیکتیوفیلیدایتس                      (Dictyophyllidites Assemblage-subzone) از زون اگزسی‏پلینایتس تومولوس   (Exesipollenites tumulus Assemblage- zone) فیلاتوف (Filatoff, 1975)باژوسین  می‏باشد.
و) در مورد محیط رسوبی منطقه مورد مطالعه، با توجه به فراوانی فسیل‏های گیاهی و انباشته‏های زغال سنگی موجود در منطقه بازگو کننده گسترش کوتاه مدت تورب‏زارها و رویش گیاهان در نواحی خشکی است. همچنین وجود سنگواره های دریایی بیانگر برقراری شرایط کم ژرفای رسوبی مجدد ولی با نشست قابل توجه است . وجود سنگواره‏های گیاهی اعم از ماکروفسیل و میکروفسیل مشخص کننده خاستگا قاره‏ای منطقه است. فقدان میکروفسیل‏های دریایی در مجموعه میکروفسیل‏های گیاهی می‏تواند بیانگر محیط خشکی و غیر دریایی در دوره نشست رسوبات باشد. اما وجود فسیل‏های جانــوری دریــایی مانند : Homomya, Pecten, Astrateبه میزان اندک در این مقطع و به میزان فراوان در مقاطع بررسی شده دیگر مشخص کننده پیشرویهای کوتاه مدت دریای کم عمق در زمان ته نشست رسوبات سازند هجدک می باشد.
       نتیجه‏ای که از این مطالعه در مورد اکولوژی گذشته بر می‏آید این است که کلاً گیاهان مطالعه شده یک آب و هوای گرم و نیمه‏گرم و مرطوب در منطقه مورد مطالعه در زمان ژوراسیک میانی (اشکوب باژوسین ) را معرفی می‏نمایند.

کلید واژه ها: پالئواکولوژی سازندهجدک طبس کرمان چینه شناسی و فسیل شناسی