بازنگری سازند آبدراز در مقطع تیپ برمبنای فرامینیفرهای پلانکتونی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده فروغی ، فریبا - صادقی، عباس - شمیرانی، احمد ، وحیدی نیا، محمد
تاريخ برگزاری ۱۰ مهر ۱۳۸۴
خلاصه مطالب:
     به منظور بازنگری سازند آبدراز در حوضه کپه داغ. مقطع تیپ این سازند در شرق این حوضه، مورد مطالعات دقیق چینه شناسی قرار گرفته است. لیتولوژی عمده این سازند، از مارنهای خاکستری مایل به آبی و شیل های خاکستری روشن، همراه با سه لایه آهک چاکی تشکیل شده و ضخامت آن 5/522 متر اندازه گیری شده است. مرز زیرین با سازند آیتامیر، پاراکانفرمیتی و مرز بالایی با سازند آب تلخ، هم شیب و همراه با پیوستگی رسوبی است.
   دراین مطالعات 45 گونه فرامینیفر پلانکتونی از 16 جنس شناسایی و معرفی شده است. براساس فرامینیفرهای پلانکتونی شناسایی شده. سن افقهای انتهایی سازند آیتامیر اواخر سنومانین سن سازند آبدراز تورونین میانی تا کامپانین تعیین شده است. بنابراین یک نبود چینه شناسی در حد فاصل اواخر سنومانین- تورونین میانی این حوضه مشهود است که تحت تأثیر عملکرد فاز ساب هرسی نین بوجود آمده است.
  
   پیش گفتار:
     درمطالعاتی که تاکنون توسط محققین مختلف برروی سازند آبدراز در حوضه کپه داغ صورت گرفته است ضخامت و سن های متفاوتی ارائه شده است و مرز زیرین نیز با ابهاماتی مواجه است. ضخامت این سازند در مقطع تیپ 188 متر و در سایر نواحی کپه داغ تا 1700 متر گزارش شده است. ف.بزرگنیا و ا.کلانتری (زمین شناسی کپه داغ) سن این سازند را در مقطع تیپ برمبنای فرامینیفرها تورونین- کنیاسین معرفی نموده اند. در جنوب شرق مقطع تیپ، سن این سازند توسط ا.کلانتری سنونین تعیین شده است. ا.رهقی نیز براساس فرامینیفرهای بدست آمده از سازند آبدراز در ناودین آیتامیر سن کنیاسین- سانتونین را مشخص نموده است. همچنین سیدامامی از نواحی شرق کپه داغ آمونیتهای معرف زمان سانتونین- کامپانین را دراین سازند گزارش نموده است (زمین شناسی کپه داغ).م.وحیدی نیا و ع.آریایی 1373 ضخامت این سازند را در مقطع تیپ 5/521 متر و سن آنرا براساس فرامینیفرهای پلانکتونی تورونین – سانتونین تعیین نموده اند.
   بنابرمراتب فوق هنوز یک اتفاق نظرکلی درموردسن این سازند و ضخامت آن عرضه نشده است. درهمین راستا و به منظور روشن تر شدن مسائل و ابهامات این سازند مؤلفین این مقاله مجدداً مقطع تیپ سازند آبدراز را مورد بررسی قرار داده اند. دراین مطالعات ضمن برداشت 10 نمونه از رأس سازند آیتامیر، 110 نمونه از سازند آبدراز و 10 نمونه از سازند آب تلخ نیز برداشت شده است که پس از شستشو و آماده سازی مورد مطالعات میکروپالئونتولوژی قرار گرفته است.
 

کلید واژه ها: سایر موارد