بهره‌گیری از GIS برای شناسائی زونهای بهره‌ده مخزنی سازند آسماری میدان دورود (خلیج فارس)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محسن زینالی دکتر علیرضا بشری دکتر محمود‌رضا دلاور
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰
چکیده
در این مقاله شناسائی زونهای بهره‌ده سازند آسماری میدان دورود یکی از میادین مهم حوضه خلیج فارس بوسیله GIS مورد بررسی قرار می‌گیرد، که دادهْ‌های 12 حلقه چاه از سازند آسماری جمع‌آوری گردیده و بررسیهای پتروفیزیکی روی داده‌ها صورت گرفت که زونهای مختلف مخزنی در هر چاه شناسائی شده و نتایج بصورت نقشه‌هائی تهیه شدند که این نقشه‌ها به لایه‌های نشانگر(اطلاعاتی) جهت تلفیق در GIS آماده شدند. بوسیله متد روی هم قرارگیری شاخص با نقشه‌های چند کلاسه، لایه‌ها تلفیق شدند که نتیجه بصورت نقشه‌ای جداگانه تهیه گردید. با توجه به اینکه GIS ابزاری جدید و قدرتمند می‌باشد لذا این تکنولوژی می‌تواند در فعالتهای اکتشافی مورد توجه اکتشافگران قرار گیرد.

کلید واژه ها: ‎‏‏‎GIS‎ دورسنجی و GIS لرستان