تحلیل ساختاری کوه لغزش در هاونان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد مهدی- خطیب
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
کوه لغزش در دامنه شمالی رشته کوه باقران در جنوب بیرجند توسط فاکتورهای مختلف کنترل می شود. قرار گیری این رشته کوه با ترکیب غالب آمیزه افیولیتی در پهنه فشاری- برشی موجب خرد شدگی واحدهای سنگی خصوصاٌ اسپیلیت ها و پریدوتیت ها توسط سری درزه های منظم گشته است. سه سری گسل در منطقه موجب پیدایش بلوکهای رمبوئدری و لغزش گوه ای می گردند. در درون پهنه های برشی ایجاد شده دگرسانی پریدوتیت ها به سرپانتینیت، بروسیت و تالک همراه با افزایش حجم و کاهش ضریب پایداری می باشد. قرار گیری این مجموعه سنگی بر روی نشیب 34 درجه موجب ناپایداری دامنه و لغزش بلوک های گوه ای شکل در منطقه گردیده است. برخاستگی زمین ساختی رشته کوه باقران و اعمال تنشهای دینامیکی ناشی از رخداد زمین لرزه های ادواری نیز موجب افزایش ناپایداری شده است.

کلید واژه ها: افیولیتی کوهلغزش رشتهکوهباقران زمین شناسی مهندسی سایر موارد