بررسی زمین شناسی مهندسی توده سنگ آهک کریستالین سد مروک بروجرد

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده دکتر غلامرضا خانلری،مهندس فریدون بهرامی سامانی،یزدان محبی حسن أبادی،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰
چکیده
سدمخزنی مروک یک سد خاکی با هسته رسی میباشد که بر روی محور رودخانه تیره در 45 کیلومتری جنوب شرقی شهر بروجرد در حال ساخت می باشد..محدوده طرح در زون سنندج ـ سیرجان واقع گردیده است. از نظر سنگ چینه شناسی رخنمونهای سنگی به ترتیب قدمت شامل آهکها و دولومیت‌های پرمین،آهک کریستالین تریاس و تریاس ژوراسیک همچنین شیست‌های ژوراسیک و نهایتا توده‌های آذرین بعد از کرتاسه و رسوبات دوران چهارم می‌باشد. گسلهای مهم منطقه شامل گسل دورود ـ گسل قلعه حاتم ـ گسل نهاوند ـ گسل آستانه می‌باشد.
در این تحقیق توده سنگ آهک از نظر سیستم‌های ناپیوستگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است،که در نهایت با توجه به نتایج حاصل از مطالعه ناپیوستگیها چهار سیستم درزه مشخص گردید. همچنین مغزه‌های بازیافتی حاصل از حفر گمانه‌های اکتشافی از نظر فاصله درزه ها، مواد پر کننده و باز شدگی درزه‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند که اکثر پرشدگیها با مخلوطی از رس و ماسه است ومتوسط فاصله ناپیوستگیها 30 سانتیمتر است . درصد R.Q.D با توجه به مغزه های حاصل از کمانه های اکتشافی 70 درصد  محاسبه شده است. همچنین آزمایش لوژان در گمانه‌ها حفر شده انجام گرفت و نفوذپذیری توده سنگ در اعماق مختلف اندازه‌گیری شده و رفتار توده سنگ در برابر فشار هیدرولیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمونه‌های سالم انتخاب گردیده و در آزمایشگاه آزمایشات تعیین خواص فیزیکی و أزمایش فشاری تک محوری بر روی نمونه‌ها انجام گرفت و در نهایت با استفاده از نتایج مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی توده سنگ آهک با استفاده از طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR) طبقه بندی شده و کلاس دو برای توده سنگ آهک محل سد مروک بدست آمده است.

کلید واژه ها: زمینشناسیمهندسی سدمخزنیمروک سدخاکی بروجرد سنگآهک زمین شناسی مهندسی لرستان