اثر درصد کربنات کلسیم بر ویژگیهای ژئو تکنیکی سنگهای مارنی سازند آب تلخ در ساختگاه سد دوستی سرخس

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ماشاءالله خامه چیان- محمد رضا نیکودل - حامد رضایی
تاريخ برگزاری ۱۸ آذر ۱۳۸۳
خواص ژئو تکنیکی سنگهای مارنی تابع ترکیب کانی شناسی و شیمیایی آن است و ترکیب اصلی سنگهای مارنی، کربنات کلسیم و رس می باشد. مشاهده شده که با افزایش درصد کربنات کلسیم دانسیته خشک سنگهای مارنی بصورت نمایی فزونی می یابد و درصد تخلخل نسبت عکس با آن دارد. پلاستیسیته مارنها شدیداٌ به میزان کربنات کلسیم بستگی دارد و بصورت خطی کاهش می یابد. ویژگیهای مکانیکی نظیر مقاومت تک محوری (Uc)، مدول الاستیسیته (E)، مقاومت کششی (BT)، شاخص بارگذاری نقطه ای (PLT)، سرعت امواج طولی (Vp) و عرضی (Vs) با افزایش درصد کربنات کلسیم بصورت نمودار تابع درجه دوم افزایش می یابد.

کلید واژه ها: تخلخل ژئوتکنیک مارن کربناتکلسیم زمین شناسی مهندسی خراسان رضوى