ژئوسروفولوژی و هیدروژئولوژی زمینهای کارستی با نگاهی ویژه به مکانیسم کارستی شدن در رشته کوههای اطراف کنگان

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدرضا اسپهبد
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

 
ABSTRACT
 
The scarsity of the rainfall and atmospheric precipitation the throughout conutry at an average of almost ۲۵۰ mm is nominated as a result of continous dry season and limitation of the surface runoff together with river polution and non comprehensible exploitation of the resources from under ground water so that the application of unlogic method of water exploitation convienced us to have a necessary control on regular measuring of the evaparation and denudation of the vegetation coverage by animal and human agents which subjected finally to erosion and ended the damaging of the aquifers. Therefore one could realize why we have to pay a vast attention on our hard reservoir formation especially , on different porous calcareous formation in Iran which could be of great importance , mostly in the zone of sanandaj – sirjan as well as north , middle and sonuth zagros.
 

 
چکیده
 
کمبود بارندگی و نزولات جوی در سطح کشور با متوسطی حدود 250 میلیمتر در سال و بروز خشکسالی و محدود بودن جریانهای سطحی و آلودگی رودخانه و آبهای سطحی و بهره برداری غیر اصولی و بی رویه از منابع آبهای زیر زمینی و عدم کاربرد منطقی در جهت حفظ و اجرای راهکارهای بهینه در آب خیزداری و کنترلهای لازم بر روی تبخیر ونیز از بین رفتن پوشش های گیاهی بوسیله عامل های انسانی و حیوانی که نتیجه آن فرسایش خاک و لغزش و ریزش توده های خاک را بدنبال خواهد داشت موجب شده است , که کشورما از آسیب های جدی ناشی از فقدان آب در امان نمانده و همه ساله شاهد کم آبی و بی آبی مناطق مختلف در کشور باشیم . لذا بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی لزوما“ از مرز مطالعه و دسترسی به آبخانه های آبرفتی و بطور کلی سازنده های نرم فراتر رفته بلکه منابع آبهای فسیلی و جدید در سازنده های سخت در سطح و اعماق زمین بایستی مورد توجه جدی قرار گیرند . یکی از موارد قابل توجه در ایران زمین وجود منابع کارستی است که در ابعاد گسترده ای میتوان آنرا مورد اکتشاف و سپس برای استحصال آب مورد بهره برداری قرار داد . سازند های کارستی در گستره وسیعی از فلات ایران زمین در شمال و جنوب و مرکز ایران مشاهده گردیده اند که بدون تردید فرآیندهای کارستی شدن را میتوان در رخساره های آهکی و متخلخل حوزه های جنوبی ایران در محدوده ناحیه سنندج – سیرجان و بطرف کوههای زاگرس شمالی و میانی و جنوبی میتوان مشاهده نمود که در طی آن عمل کارستی شدن در اثر اعمال فشارهای تکتونیکی و تحمل فرآیندهای انحلالی در سنگهای آهکی پدیده های متنوعی از سیستمهای کارستی را همراه با آبخانه های متنوع در آنها معرفی می نماید . از اینرو در مقاله ارائه شده سعی گردیده که تصویر روشنی از روند کارستی شدن در حوزه زاگرس بویژه منطقه کنگان در اختیار علاقمندان قرار گیرد .
 

کلید واژه ها: ژئوسروفولوژی هیدروژئولوژی کارست کنگان آب شناسی بوشهر