برسی منابع آب در سازندهای کارستی تاقدیس کبیرکوه

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده صادق علیمرادی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract

The Kabirkuh is a double plunge anticline which located in Ilame province.Length of this mountion is ۱۶۰ kilometers and belong to the Zagros folded zone.

  The exposed geological formations in descending order of age are Garau,Sarvak,Surgah,Ilam,Gurpi,

Pabdeh,Asmari and Gachsaran.

     Because  of the high rate of  precipitation and  presence of  joints and  fracture in carbonate and gypseous  formations  karstification phenomena  has been  developted at this  anticline. Hence karstic           features such as doline, karren, canyon, cave and jama  have been formed.

   Sarvak and Ilam formations have formed a permeable hydrogeologic unit which is underlaid and overlaid by impermeable shales of Garau and Gurpi  formations,respectively. Several big  karstic springs originate from  this  hydrogeologic unit  which are overflow springs type at classification according to geologic and tectonic conditions.

    These springs contain Darreh shahr ,Sikan,Kuchak and Kolm at north flank and Siah gav,Abdanan,

Maymeh ۱ ,Maymeh ۲ and Gurab-e maymeh at south flank of the Kabirkuh anticline which provide      main  part of potable and agricultural water of Ilam province.                                                                                                     The  aquifer dynamic volume in  period ۱۳۷۱-۷۲  have been calculated  ۳۲۹.۷۸ M.C.M  by  using  of

recession curve analysis of springs.

 

 

چکیده
 کبیرکوه یک تاقدیس ازدوسومایل است ودراستان ایلام واقع شده است.طول این کوه حدود 160 کیلومتراست ومتعلق به زاگرس چین خورده می باشد.
  سازندهایی که در این کوه رخنمون دارندبه ترتیب از نظر سن از قدیم به جدیدشامل سازندهای : گرو،سروک،سورگاه،ایلام،گورپی،پابده،آسماری وگچساران می باشند.
  به دلیل بارش زیاد و وجود درز و شکافها در سازندهای آهکی و گچی پدیده کارستیفیکاسیون در این تاقدیس توسعه پیدا کرده است.از این رو اشکال کارستی نظیر دولین،کارن،کانیون،غار و جاما تشکیل شده است.
  سازندهای سروک و ایلام یک واحد هیدروژئولوژیکی نفوذپذیر ایجاد کرده اند که توسط شیل های نفوذناپذیر سازندهای گرو وگورپی به ترتیب در پایین و بالا محدود می شود. چندین چشمه بزرگ کارستی از این واحدهیدروژئولوژیکی سرچشمه می گیرند
که در تقسیم بندی چشمه ها از نظر زمین شناسی و تکتونیک از نوع سرریزی می باشند.
  این چشمه ها شامل چشمه های دره شهر،سیکان،کوچک وکلم در یال شمالی و چشمه های سیاه گاو،آبدانان،میمه 1،میمه2و
گوراب میمه در یال جنوبی می باشندو بخش عمده ای از آب شرب و کشاورزی استان ایلام را تامین میکنند. 

کلید واژه ها: تاقدیس آب شناسی سایر موارد