بررسی و شناخت سنگ کف و ابعاد هندسی آبخوان دشت فامنین

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سعادتی ـ قادر ترابی تهرانی ـ پرویز
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstracte:
    Dasht Famnin was found one of the most prolific under ground water reservoirs of Hamadan resion. Tap caused a significant drawdown in the water level. Well logs and geophysical deta was used to investigate the bed rock geometry and characteristics.
    The results show that Dasht Famnin was formed due to ۳ normal faults. The resulted depresion was later  divided intp three subbasions by Qarachy river.
 
 
 

خلاصه
    گفته می شد که دشت فامنین یکی از پر آب ترین منابع آب زیرزمینی دشتهای همدان است. بهره برداری بیش از حد موجب افت شدید سطح آب گردید . به منظور شناخت مشخصات سنگ کف و ابعاد هندسی این دشت از لگهای حفاری و ژئوفیزیک و بدنبال آن درزه نگاری بهره گرفته شد . نتیجه آنکه دشت فامنین نتیجه دخالت سه دسته گسل عادی است که به صورتDepression  شکل گرفته و بوسیله سه زیر حوضه رودخانه قره چای پر و تکامل یافته است.
 

کلید واژه ها: سنگکف آب شناسی سایر موارد