ارزیابی هدایت هیدرولیکی و ضریب قابلیت انتقال آبخوان دشت شبستر با استفاده از داده های ظرفیت ویژه

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اصغری مقدم، اصغر حسنپور، محمد علی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
Hydraulic conductivity (K) and Transmissibility are the most important parameters related to hydraulic charactrictics of groundwater aquifers. Asimple computer program has been developed which can correct speaific capacity data for partial penetration and well loss and, Using an iterative technique, provide rapid estimates of K at hundreds of  data points. The program allows easy data handling and is easily linked whih existing statistical programs or contour mapping routines. This method was tested for aquifor in shabestar are a which consists of unconfined, unconsolidated silty – sand and gravels. In this area, estimates of K from corrected specific capacitiy data egree reasonably well with data from pumping tests.
 
 

چکیده:
هدایت هیدرولیکی (K) و ضریب قابلیت انتقال از مهمترین و کاربردی‌ترین پارامترهای مربوط خواص هیدرولیکی سفره‌های آب زیرزمینی هستند. یک برنامه ساده کامپیوتری که توانایی تصحیح داداه های ظرفیت ویژه را برای جاه ناقص(Partial penetration) و افت چاه(Well Loss) داراست، با استفاده از روش تکرار، برآورده های سریعی را از K در صد ها نقطه اطلاعاتی آماده می کند. برنامه مذکور اجازه دست کاری داده ها را داده و به راحتی با برنامه های آماری موجود یا برنامه های نقسه کشی عادی مرتبط می شود. این روش برتی سفره  منطقه شبستر که یک سفره آزاد و متشکل از گراول و ماسه های سیلتی تحکیم نیافته است، آزمایش گردیده است. در این ناحیه برآوردهای صورت گرفته از K از طریق داده های تصحیح شده ظرفیت ویژه همخوانی و تطابق خوبی را با داده های حاصل از آزمایشات پمپاژ نشان می دهد.
 

کلید واژه ها: آبخوان آب شناسی آذربایجان شرقى