نگرشی بر شرایط و دلایل وقوع رانش زمین در جاجرود

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده پدرام بحرینی- مرتضی سیارپور- سید حمید قربانی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
در این مقاله پدیده رانش زمین در جاجرود مورد بررسی قرار گرفته است. زمین لغزش مزبور در هجدهم خرداد ماه 78 در سه راهی سد لتیان، کیلومتر 14 تهران در مسیر هراز، در دامنه ای مشرف به کارگاههای صنعتی با ارتفاع متوسط 1500 متر از سطح دریا در آبرفتهای B تهران روی داده است. بررسیهای انجام شده نشان می دهد که این زمین لغزش در محدوده یک لغزش قدیمی رخ داده است و حفر ترانشه راه در پای دامنه عامل اصلی ایجاد زمین لغزش مزبور می باشد. بر طبق تقسیم بندی وارنز حرکت این زمین لغزش از نوع پیچیده (Complex) می باشد.

کلید واژه ها: رانشزمین جاجرود سدلتیان زمین شناسی مهندسی سایر موارد