بررسی عملکرد چاههای پمپاژ مجتمع مس سرچشمه

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمود علیپور
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

چکیده

آب مصرفی صنایع مس سرچشمه توسط 15 حلقه چاه واقع در دشت خاتون آباد تامین می شود. در طی 20 سال، آبدهی چاه های پمپاژ کاهش یافته است. بر روی چاههای پمپاژ سه بار آزمایش افت پله أی انجام شده است.علاوه بر اینها یک آزمایش دیگر توسط شرکت BINNIE&PARTNERS  بر روی چاه شماره 9 انجام شده است. نتایج نشان می دهند که کارائی چاهها با افزایش نرخ پمپاژ افزایش می یابد. در بعضی از موارد حتی با گذشت زمان راندمان چاهها افزایش یافته است. این موضوع عادی نبوده و بر خلاف مسائل تئوری پذیرفته شده می باشد. در این حالت در روش jacob شیب خط بر خلاف مسائل تئوری پذیرفته شده منفی شده است. این بدین معناست که تاثیر اسکرین بر روی حرکت آب مثبت می باشد. جهت حصول اطمینان از صحت داده ها،آزمایش افت پله أی بر روی چاههای شماره 6،7،8،9 و10 تکرار گردید. نتایج مانند قبل بود. بررسی جوانب کار نشان می دهند که دلیل این امر اندازه گیری نادرست بده چاههای پمپاژ  می باشد. بده اندازه گیری شده بیشتر از بده واقعی بوده ( مخصوصاً در بده های بالا) بنابراین افت ویژه (Sw/Q ) محاسبه شده کمتر از افت ویژه واقعی بدست می آید. بنابراین دقت داده های اندازه گیری شده مخصوصاً داده های پمپاژ از اهمیت بالائی برخوردار می باشد. بطوریکه با وجود پرداخت هزینه های گزاف جهت انجام آزمایش در دشت خاتون آباد، از داده های جمع آوری شده هیجگونه استفاده أی نمی توان کرد.

کلید واژه ها: مسسرچشمه پمپاژ دشتخاتونآباد افتویژه آب شناسی سایر موارد