بررسی اثر توزیع دانه بندی بر ارزش ماسه ای

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی ارومیه ای- حامد رضایی- غلامرضا غلامی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
رابطه بسیار نزدیکی بین شاخص های دانه بندی خاک با ارزش ماسه ای وجود دارد. بطوریکه با افزایش اندازه موثر ذرات (D10) ارزش ماسه ای بصورت نمایی فزونی می یابد. از طرفی ارزش ماسه ای با افزایش درصد عبوری ذرات از الکهای 25، 50، 100 و 200 بصورت توانی کاهش می یابد. همچنین رابطه بین ارزش ماسه ای و ضرایب دانه بندی خاک (ضریب یکنواختی و خمیدگی) بصورت توانی می باشد.
این نوشتار نتیجه تحقیق بر روی مصالح ماسه ای است که در طرح اختلاط بتن مورد استفاده قرار گرفته است. از ماسه مذکور ده نمونه با وزنهای یکسان انتخاب شده و سپس به هر یک از آنها به مقدار متفاوت مصالح ریزدانه با خواص خمیری و شیمیایی یکسان اضافه گردید. از ترکیب جدید پس از انجام آزمایش دانه بندی، ارزش ماسه ای آن نیز تعیین شد.

کلید واژه ها: ضریبیکنواختی ماسه شاخصدانهبندی زمین شناسی مهندسی سایر موارد