مقایسه تحلیلی سیستم های مرسوم رده بندی مهندسی توده سنگ

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده رسول اجل لوئیان- فریدون حیدری- رامین کرمی-مژگان کمالی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
امروزه با توجه به کاربردهای فراوان علم مکانیک سنگ در ارتباط با خفاریهای روباز، حفاری تونل و معادن، حفره های زیرزمینی و مواردی از این قبیل، اهمیت شناخت و مطالعات سنگها از دیدگاه مهندسی و قابلیتهای سازه ای آنها فزونی می یابد. از جمله این سازه های سنگی، تونل ها و بالطبع مسئله نگهدارنده های آنها است که از مهمترین مواردی است که مد نظر طراحان بوده و برای نیل به این مقصود، شناخت خصوصیات، ویژگیها و شرایط توده های سنگی بسیار ضروری به نظر می رسد. در این میان ارائه سیستم هایی که ملاحظات و شرایط کیفی سنگ را بصورت اعداد و مقادیر کمی منظور می کنند، کمک بزرگی در تقسیم بندی و رده بندی سنگ ها به شمار می رود. تا کنون روشهای متعددی به این منظور توسط محققین مختلف ابداع شده اند که تفاوت آنها در انتخاب نوع پارامتر و ارزشی است که برای هر پارامتر در نظر می گیرند.
مقاله حاضر تحلیلی کیفی بر مهمترین طبقه بندیهای موجود می باشد که در آن نقاط ضعف و قوت هر کدام بطور مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. طبقه بندی های مورد بررسی عبارتند از طبقه بندی Q (بارتن و همکاران، 1974)، طبقه بندی RMR (بینیاوسکی 1973) و طبقه بندی RSR (ویکهام، 1972).

کلید واژه ها: تودهسنگ تونل حفاری سازه زمین شناسی مهندسی سایر موارد