پتانسیلهای معدنی ورقه دیزج با نگرشی ویژه بر پتانسیلهای سنگهای افیولیت ملانژ

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده شهرام رحمانی ( سخنران ) × محمود مهرپرتو × ناصر عابدیان
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

                The study area located in northwest of Iran and in southern part of Dizag ۱ : ۱۰۰۰۰۰ map sheet. From the geological point of view the above mentioned area is in western Alborz Structural Zone – Azarbaijan ( Nabavi, ۱۹۷۶ ) and NW Colored melange unit ( Khoy ; Khoy – Mahabad zone ) including of different rocks such as:              ۱) metamorphic rocks, schists, amphibolite and marble ۲) ophiolitic rocks including dunite, harzburgite and  lisvenite ۳) pillow lavas ۴) plagic limestone and sedimentary rocks  such as shale, sandstone on Cretaceous and Paleocene limestone. Au anomaly in siliceous lisvenite and Mn deposite accompany with Fe oxide in pillow lava and Cr deposite, Ni and Co anomalies in hurzburgite host rocks and serpantinized dunite can be indicated as valuable mineral potential in these rocks.
 
 
 

                چکیده
محدوده مورد مطالعه درشمالغرب ایران ودر بخش جنوبی ورقه یک صدهزار دیزج  واقع شده است از نظر   زمین شناسی محدوده فوق در زون ساختاری البرز غربی _  آذربایجان(نبوی-1355) و در واحد امیزه رنگین شمالغرب ایران  (خوی) واقع شده است(زون خوی- مهاباد) و شامل سنگهای متنوعی از جمله: 1-سنگهای دگرگونی از قبیل امفیبولیت شیست مرمر  2-سنگهای سری افیولیتی شامل دونیت هارزبورژیت لیستونیت         3-گدازه های   بالشی  4-اهکهای پلاژیک و سنگهای  رسوبی از قبیل شیل ماسه سنگ و اهکهای کرتاسه          و پالئوسن می باشد از پتا نسیل های معدنی با ارزش  در این سنگها میتوان به انمالی طلا در لیستو نیتهای    سیلیسی وکانسارهای منگنز همراه با اکسیدهای اهن در گدازه های بالشی وکانسارهای کروم و انومالی نیکل وکبالت در سنگهای میزبان هارزبورژیتی  دونیت سرپانتینیتی شده اشاره نمود
 

کلید واژه ها: افیولیت زمین شناسی اقتصادی واکتشاف سایر موارد