اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک برگه ۵۰۰۰۰/۱ آق اولر( خلخال )

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ریتا سلیمی[۱] - ایرج رسا
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

                                                                        
     The regional geochemical exploration is based of exploration in any country.This project  performed  in  the framework of everywhere exploration. In  the frist  stage ,  sampling network designed and ۱۹۸ samples  have been picked up from stream-sediment.The samples  analyse  for ۱۹ elements . Data were  processed that include  calculation of  enrichment  index  , estimating  of  background  value ,  threshold  and   probably anomaly determined with different method . The univariate  and  multivariate maps are drawn and  finally  promising  area  announced for exploration continue.                                                                                             
 

چکیده                                                                                                 
اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای جزو عملیات زیر بنایی اکتشافی در هر کشور به شمار     می آید. پروژه حاضر در چهار چوب طرح اکتشافات سراسری به انجام رسیده است. در مرحله  اول اقدام  به  طراحی شبکه نمونه برداری و برداشت حدود 198 نمونه از رسوبات آبراهه ای گردید. آنالیز نمونه ها برای 19 عنصر صورت گرفت.داده ها پردازش شدند که شامل محاسبه شاخص غنی شدگی‚ تخمین مقدار زمینه  ‚ حد آستانه و تعیین آنومالی های احتمالی به روشهای  مختلف می باشد . نقشه های تک متغیره وچند متغیره ترسیم گردید و در نهایت مناطق امید بخش برای ادامه اکتشاف  معرفی گردید.

کلید واژه ها: سیستماتیک زمین شناسی اقتصادی واکتشاف اردبیل