مطالعه گروههای مورفوتایپ فرامینیفرهای پلانکتونیک سازند گورپی در ناحیه سبزه کوه (بروجن )

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده وزیری مقدم ، حسین – قیامی اصفهانی،مریم السادات
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
ِBased on study of planktonic foraminifera of the Gurpi Formation in thin sections, three Morphotype groups is recognised.
Each group was adapted to a speacial depth of water column. The morphotype groups are charachterised by:
First group is index for shallow waters and has biserial or tochospiral tests with globular chambers and little ornamentation
Second group with bioconvex trochospiral tests and true keels or trochospiral tests with globular but heavily ornamentated chambers indicatesintermediate waters.
Thired group is charachtersed by keeledplano-convex trochospiral tests and is index for deep waters.
This study shows an overall regression through the Gurpi Formation.
 

چکیده :                                     بر اساس مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک سازندگورپی در مقاطع نازک  سه گروه مورفوتایپ تشخیص داده شده است .هرکدام از گروهها با اعماق خاصی از ستون آب تطابق وسازگاری پیدا نموده اند .این گروههای مورفوتایپ مشخص می شوند بوسیله:
مورفوتایپ گروه اول شاخص آبهای کم عمق می باشد که دارای صدفهای دو ردیفی و یا  تروکو اسپیرال با حجرات کروی وتزئینات کم می باشد.مورفوتایپ گروه دوم با صدفهای تروکو اسپیرال محدب الطرفین ، کارنهای حقیقی ویا تروکواسپیرال با حجرات کروی و تزئینات بیشتر نشانگر آبهای حد واسط می باشد. مورفوتایپ گروه سوم  دارای صدفهای تروکواسپیرال مسطح ـمحدب و  کارن دار  بوده  و شاخص آبهای عمیق می باشد .
با توجه به موارد فوق الذکر توالی مورد مطالعه نشان دهنده یک سیکل رسوبی پسرونده می باشد.

کلید واژه ها: فرامینیفر سازندگورپی پلانکتونیک چینه شناسی و فسیل شناسی چهارمحال