چینه شناسی و سنگ شناسی رسوبات گروه شمشک در راستای آشنایی با افق های ذغال خیز ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدعلی جعفریان، حسینعلی بگی، اصغر اعتصامپور
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Biostratigraphy studies of coal beds in shemshak group show that the oldest coal layers belong to nurian stage, Howere upper most coal layers are related to Bajocian stage.

Generally speaking these sediments include of shale and sandstone and usually that are found in such as I llite, Kaolinite, Quartz, Epidote, Cholorite, Biotite minerals.
Morover the sandstane of these sediments are often Arkose type and to formed of Quartz, plagioclase, Albite, Moscovite, Amphibole and Zircon Minerals. The latest Geologcal researches show that these terigenous Sediments are in interral time of two old and middle Kimmerian phases.

مطالعات بیواسترانیگرافی لایه های ذغالدار گروه شمشک نشان میدهد که قدیمی ترین لایه های ذغالدار سنی معادل سنی نورین دارند، در حالیکه جوانترین افق های ذغالدار در محدوده زمانی با ژوسین قرار دارند. بطور کلی این تشکیلات رسوبی به صورت شیل و ماسه سنگ می باشند و غالبا در شیلها کانی هایی همانند ایلیت کائولنیت کوارتز، اپیدوت، کلریت، بیوتیت یافت می شوند که علاوه بر این ماسه سنگهای این رسوبات بیشتر از نوع آرکوژ بوده و از کانی های کوارتز پلاژیوکلاز، آلبیت موسکویت آمفیبول و زیرکن تشکیل گردیده است. آخرین  تحقیقات زمین شناسی موید این موضوع است که این رسوبات تخریبی در فاصله زمانی دو فاز کیمرین پیشین و میانی قرار گرفته اند.

کلید واژه ها: شمشک چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد