پالئواکولوژی فونای کنودونتی دونین پسین در ناحیه زفره (شمال شرق اصفهان )

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد رضا کبریائی، مهدی یزدی، مجید میرزائی عطا آبادی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
Bahram and Shishtu formations are fossilfrous formations in the age of Late Devonian in Central Iran. Conodont fauna of the two formations were studied in order to identify the age and  sedimentary environmental , then ۴ genera and ۱۳ species were recognized.
Based on the conodonts the age of Bahram and partly Shishtu  formations are Middle Frasnian- Late Frasnian (hassi Zone- linguiformis Zone).
Most of the conodonts are Icriodontids & Polygnathid families, these  families are index of shallow water (Near- Shore).
In conclution, the sedimentary environment of Bahram and Shishtu  formations in the Zefreh area   (Northeast of Esfahan) can be propose as   shallow water at the time of Late Devonian.
 

چکیده:
سازند های بهرام و شیشتو  از سازندهای  فسیل دار دونین پسین ایران مرکزی می باشند برای تعیین سن و تشخیص محیط رسوبی سازند های مزبور در ناحیه زفره (شمال شرق اصفهان) فونای کنودونتی آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند که  منجر به شناسائی 4 جنس و 13 گونه گردید.
با توجه به کنودونت های بدست آمده سن سازند بهرام و قسمتی از سازند شیشتودر ناحیه زفره فرازنین میانی- فرازنین  پسین (hassi Zone- linguiformis Zone ) تعیین می گردد.
 هم چنین در میان کنودونت های مطالعه شده دو جنس Icriodus & Polygnathus  اکثریت نمونه ها را تشکیل   می دهند، با توجه به اینکه دو جنس مزبور از عناصر کنودونتی شاخص محیط کم عمق (Near- Shore) هستند، پس می توان نتیجه گرفت که محیط رسوبی سازند های بهرام و شیشتو در ناحیه مورد مطالعه یک محیط کم عمق بوده است. ضمنا مطالعه میکروفاسیس مقطع مزبور نیز نتایج مطالعات کنودونتی را مورد تائید قرار می دهد. 

کلید واژه ها: کنودونت چینه شناسی و فسیل شناسی اصفهان