شاخص های بیواستراتیگرافی و پالئوژئوگرافی ژوراسیک میانی در ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکتر محمدعلی جعفریان، منصوره قبادی پور
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
According to economical aspects of Middle Jurassic sediments such as coal deposits, theses sequences were reviewed biostratigraphically (based on index fossils specially Ammonites), lithostrtratigraphically and paleogeographically in defferent regions of Iran.
 
The Middle Jurassic sequence of Iran consists of two sedimentary cycles: Shemshak group (later than Early Cimmerian Event) and Mague group (later than Late Cimmerian Event).
 
There is another event or phase besied these two mentioned events, called Middle Cimmerian Event which can be recognised in Middle Bajocian of Eastern Iran (Tabas).
 

چکیده:
سیستم ژوراسیک در ایران شامل دو سیکل رسوبی گروه شمشک (پی آمد حادثه کیمرین پیشین) و گروه مگو (پی آمد حادثه کیمرین پسین) است که از نظر وجود منابع زغالی کشور واجد اهمیت خاصی می باشد. در این مقاله ویژگی ها و شاخص های زیست چینه ای (بر اساس فسیل های شاخص به ویژه آمونیت ها)، سنگ چینه ای، انتشار جغرافیایی و محدوده زمانی بخش فوقانی گروه شمشک و قسمت زیرین گروه مگو مربوط به ژوراسیک میانی و همچنین تمایز عملکرد دو فاز کوهزایی مذکور در کلیه نقاط ایران به همراه بازشناسی فاز دیگری به نام سیمرین میانی مورد بررسی قرار گرفته است. فاز سیمرین میانی در نواحی شرق ایران (طبس) با دو رخساره کاملا متمایز قاره ای و دریایی در زمان باژوسین میانی به خوبی قابل تشخیص می باشد

کلید واژه ها: ژوراسیک چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد