مطالعه اولیه د رباره پیشروی و عقب نشینی دریا و ارتباط آن با تغییرات حیاتی در آخر فرازنین و اول فامنین در ایران مرکزی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسین غلامعلیان
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

چکیده:

مطالعات چینه شناسی و زیست چینه شناسی که بر اساس کنودونتها  بر روی رسوبات دونین ایران مرکزی (اصفهان و طبس) صورت گرفته است نشاندهنده یک محیط رسوبی کم عمق  در زمان رسوبگذاری آ نها می باشد. تمامی شواهد و قراین حاصل از مطالعات صحرایی و سنگ شناسی نیز مؤید این نظر می باشند. بطور کلی می توان اظهار کرد که در انتهایی ترین بخش فرازنین دریا شاهد یک عقب نشینی بزرگ بوده است و این عقب نشینی تا اوایل فامنین ادامه داشته است.

کلید واژه ها: سایر موارد