اولین گزارش از محفظه تخم ماهی های شمیرا ( Chimaerotheca ) از تریاس پیشین ایران

ABSTRACT : A new “smallest” Chimaeroid egg capsule , Chimaerotheca farsensis n.sp.is described below and its characters is as following . ۲>

This butterfly like egg capsule of chimaeriod fishes consists of three parts :The first , Embryo case in centeral portion , The second : Membrane and the third is Tail .
This is the first report of EARLY Triassic fishes from Iran .
Key words : chimaera , Egg capsule , Embryo case , web , Tail kuh-e-surmeh , kangan Fm.

چکیده :
سنگواره محفظه تخمی متعلق به فسیل ماهی شمیرا برای نخستین بار از تریاس پیشین ایران در تاقدیس کوه سورمه بدست آمده است . این کوچکترین محفظه تخمی که تاکنون یافت گردیده از نظر طرح کلی مشابه نمونه ای است که ار تریاس پسین آمریکای شمالی توسط (1949) Bock گزارش شده اما در جزئیات تفاوت های عمده ای با آن دارد . لذا به عنوان گونه ای جدید Chimaerotheca farsensis n.sp. معرفی میگردد .

کلید واژه ها: کوهسورمه سازندکنگان تریاس سنگواره ماهی ماهیشمیرا چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد