محاسبه ضخامت و عمق لایه به کمک تصویرگری استریوگرافی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علی غبیشاوی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

چکیده: این مقاله به چگونگى محاسبه عمق و ضخامت لایه به کمک تصویرگرى استریوگرافى اختصاص دارد. ضخامت حقیقى لایه، فاصله عمودى بین سقف و کف لایه است که در مقطع عمود بر امتداد لایه بندى اندازه گیرى مى شود و عمق لایه فاصله قائم بین یک نقطه دلخواه در سطح زمین و سقف لایه مى باشد. در روش مذکور زمین شناس، اطلاعات معمول را از روى نقشه و یا ازمحل برداشت کرده و با استفاده از شبکه استریوگرافى زاویه اى به نام را محاسبه مى کند. زاویه زاویه بین خط پیمایش و خط عمود بر صفحه ى لایه بندى است و منظور از خط پیمایش خطى است فرضى که زمین شناس در هنگام پیمایش در فضا مى پیماید. پس از اندازه گیرى  مقدار ضخامت و عمق لایه از دو رابطه ساده زیرقابل محاسبه است.

                         t=L.cos ‍        ضخامت لایه
t: ضخامت لایه مورد نظر    L: طول پیمایش    : زاویه بین خط پیمایش و خط عمود بر صفحه لایه بندى                                                    /cosg d=S.cos         عمق لایه
 d: عمق لایه   Sطول پیمایش   : زاویه بین خط پیمایش و خط عمود بر صفحه لایه بندى  g: شیب حقیقى لایه

Abstract:Calculation of thickness and depth using stereographic techniques are addressed in this paper.The real thickness of a  layer is perpendicular distance between top and bottom of the layer which can be measured in a section  perpendicular to strike of layring .The depth of layering is vertical distance between a arbitrary point on  the ground surface  and top of the layer.In this method geologist takes ordinary data from the filed or map, then he calculates D using stereographic techniques.Angle of D is between  line of measuremant and a line which is prependicular to layering plane. Line of measurement is a line which goelogist paces it in space when he wants to do measurment .To calculation the following aquation can be written.                                                                                 
                              Thickess t=L.cos                                                                                                                                                                          where:       t=thickness   L = Lenght of measurment D= angle between line of measurement and a line which is prependicular to layering  plane
                               Depth                                              d=s.cos /cosg            
   where:      d= depth    S= Lenght of measurent    g=dip of layering
D= angle between line of measurement and a line which is prependicular to layering plane

کلید واژه ها: استریوگرافی چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد