چینه نگاری سکانسی و تغییرات سطح آب دریای مائستریشتین زیرین در شرق حوضه رسوبی کپه داغ

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده موسوی حرمی، رضا؛ محبوبی ، اسداله؛ نجفی، مهدی؛ متین فر، حسن
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Sequence stratigraphy and sea level history of the lower Maestrichtian in the east of kopet – Dogh Basin.
Moussavi – Harami; R. , Mahboubi, A, Najafi, M. and Matinfar, H.
Department of Geology , Faculty of science , Mashhad university, Mashhad.
Abstract
The siliciclastic Neyzar formation is exposed in the eastern parts of the kopet-Dagh Basin in NE iran . It is mainly composed of sandstone and shale lithofacies with a minor amounts of carbonate interval. It is underlain by kalat and is overlain by Abtalkh formations.
The most important particles of siliciclastic lithofacies are Quartz, clay Minerals, Glaconite and skeletal debris. Based on sedimentary characeristics of these rocks, it is interpreted that they were structures, texture and mineralogical deposited in a shallow marine environments including lagoon and offshore. Based on of the vertical lithofacies changes and the position of these lithofacies in marine environment , ۲ depositional sequenses (DS۱ and DS۲) were identified that are separated by sequence boundary type ۲.
However, The base of DS۱ and the top of DS۲ are identified by thin paleosole units Each depositional sequences consist of several Parasequences.
 ۱>

خلاصه

سازند نیزار یک سازند سلیسی آواری است که در شرق حوضه رسوبی کپه داغ شمال شرق ایران گسترش دارد. قاعده آن برروی سازند آب تلخ و در راس آن سازند آهکی کلات قرار دارد. رخساره های ماسه سنگی و شیلی بخش عمده این سازند را تشکیل می دهند. و یک رخساره کربناته نیز در بخش فوقانی آن مشاهده می شود. کوارتز، کانیهای رسی ، گلاکونی و خرده های بیوژنیک عمده ترین اجزاء تشکیل دهنده این رسوبات هستند. بافت رسوبی، ترکیب کانی شناسی، آثار فسیلی و سا ختمانهای رسوبی موجود در رخساره های سنگی سازند نیزار نشان می دهد که این رسوبات در محیطهایی کم عمق دریا رسوبگذاری شده اند. تغییرات رخساره ای این سازند حاصل تغییرات سطح آب دریا است که از محیطهای دور از ساحل تا محیطهای  لاگونی بر جای گذاشته شده اند. 2 سکانس رسوبی (DS) در آن شناخته شده ، مرز پایین و بالای این سوپر سکانس از نوع اول (SB1) است که با پیدایش 2 افق از خاکهای قدیمه (paleosole) همراه است. مرز این 2 سکانس تدریجی بوده و از نوع دوم (SB2) می باشد. علاوه بر آن تغییرات سطح آب دریا در مقیاس محلی نیز باعث پیدایش پاراسکانس هایی در این توالی رسوبی شده است.

کلید واژه ها: چینهنگاریسکانسی کپهداغ سازندنیزار چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد