اولین گزارش زون کنودونتی sinuatus – corrugatus – sulcatus Zone و کاربرد آن در بایواستراتیگرافی کربونیفر پسین ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده زهرا ربیعی‏‏‏ ـ مهدی یزدی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
The Darchaleh area is located about ۱۵ km Eastern Shahreza (Southeastern Isfahan). Late Paleozoic sequences (Carboniferous – Permian) in the Darchaleh, Shahreza area are including: quartzitic sandstone, limestone, marly limestone, shale, conglomerate and sandy limestone. A crinoidal bed in the Darchaleh area is present. Conodonts species / subspecies of out this unit are as follow:
Idiognathodus sinuosus Ellison and Graves, ۱۹۴۱
Idiognathodus delicatus Gunnell, ۱۹۳۱
Idiognathodus sp.
Stereptognathodus expansus Igo and Koike, ۱۹۶۴
Idiognathoides sinuatus Harris and Hollingsworth, ۱۹۳۳
Idiognathoides sp.
The presense of these conodonts indicating sinuatus – corrugatus – sulcatus Zone that is related to Late Namurian – Early Westphalian time interval.This unit is reporting as a keybed related to Carboniferous sequences of Iran. The presence of this keybed (Crinoidal unit) in Howz – e – Dorah (Eastern of Iran), and Semnan (North of Iran) confirms that , this unit can be used as a high resolution tool  in the Namurian to Westphalian time interval (Carboniferous) in Iran.
 

چکیده:
منطقه دارچاله در 15 کیلومتری شرق شهرضا (جنوب شرق اصفهان) واقع شده است. نهشته های پالئوزوئیک بالایی کربونیفر – پرمین در منطقه دارچاله شهرضا از دیدگاه لیتولوژی شامل: ماسه سنگ، آهک، آهک رسی، شیل، کنگلومرا و آهک ماسه أی تشکیل شده است. یک لایه کرینوئیددار در قسمت میانی این مقطع وجود دارد که دارای گونه های کنودونتهای فراوان است که شامل:
Idiognathodus sinuosus Ellison and Graves, 1941
Idiognathodus delicatus Gunnell, 1931
Idiognathodus sp.
 Stereptognathodus expansus Igo and Koike, 1964
 Idiognathoides sinuatus Harris and Hollingsworth, 1933
Idiognathoides sp.
با توجه به حضور این کنودونتها یک بیوزون کنودونتی به نام sinuatus – corrugatus – sulcatus Zone تشخیص داده شده است.کنودونتهای بدست آمده سن نامورین پسین تا وستفالین آغازین را برای رسوبات نشان می دهند. این لایه کرینوئیددار یک لایه کلیدی در رسوبات کربونیفر در ایران است. این لایه تشابه بسیار زیادی با منطقه حوض دوراه در ارتفاعات شتری (شرق ایران) و  سمنان (شمال ایران) دارد.
 

کلید واژه ها: کنودونت اصفهان شهرضا چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد