تفکیک واحد جهرم – آسماری در منطقه شیراز بر اساس شواهد چینه نگاری سکانسی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهدی نجفی ، اسداله محبوبی ، رضا موسوی حرمی ، رضا میرزایی محمود آبادی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract۲>

Jahrum and Asmari carbonate units are separated by sequence boundary type one (erosional). This erosional boundary is reported from the type section in Jahrum mountain as well as areas in southeast Iran and Middle east. This erosional boundary has also been identified in the DoDAJ section in the study area.
Filed and petrographic studies are revealed that these units are composed of ۱۲ microfacies that are deposited in ۴ Facies belts including open marine, bar , langoon and tidal flat.
Based on vertical variation of microfacies and relative sea level change , two depositional sequence (DS۱, DS۲) recognized. DS۱ is related to Jahrum formation and is composed of dolomitic limestone , dolomite and limestone, while DS۲ is related to Asmari formation and is mainly composed of limestone with open marine fauna and finally is overlain unconformably by Razak Formation.

چکیده :
وجود یک ناپیوستگی فرسایشی (SB1) واحد کربناته جهرم را از آسماری جدا می کند. این ناپیوستگی فرسایشی در برش الگو واقع در کوه جهرم و اغلب نقاط جنوب باختری ایران و خاورمیانه گزارش شده است.
در گستره مورد پژوهش ، این ناپیوستگی فرسایشی در برش دودج قابل ردیابی است. مطالعات صحرایی و پتروگرافیکی انجام شده برروی این برش و برش صدرا و سروستان به شناسایی 12 میکروفاسیس انجامید که نشان دهنده محیطهای رسوبی دریای باز ، سد ، لاگون و پهنه جزر و مدی است. تغییرات عمودی میکروفاسیسها و منحنی مربوط به تغییرات نسبی عمق نشان دهنده دو سکانس رسوبی در  واحد جهرم – آسماری است که هر کدام در برگیرنده چندین پاراسکانس کم عمق شونده هستند. نخستین سکانس رسوبی (DS1) که واحد جهرم را در بر می گیرد از آهک دولومیتی – دولومیت و آهک تشکیل شده و به ناپیوستگی فرسایشی جدا کننده واحد جهرم از آسماری پایان می پذیرد. دومین سکانس رسوبی (DS2) که واحد آسماری را در بر می گیرد با رسوبات دریایی آغاز می شود و با رخساره های کم عمق تر محیط رسوبی تداوم یافته و به ناپیوستگی قبل از سازند رازک پایان می پذیرد.

کلید واژه ها: جهرم آسماری شیراز پتروگرافی چینه شناسی و فسیل شناسی فارس