مطالعه مقدماتی پالینولوژیکی و باز نگری بر سازند لشکرک در کوه لشکرک بزرگ البرز مرکزی، شمال ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جعفر صبوری× بابک صدقی× علیرضا امری کاظمی×
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
۱۳ genera (۱۳ species ) of acritarchs are recovered from the middle part of lashkarak Fm.at the top of the lashkarak mountain peak (located at southwest of chalus and south of Alam-kuh ) , Central Alborz mountain range in north of Iran, that suggest Arenigian to Llanviernian?. Appearance of the same species of Coryphidium genus in this area, and striatotheca and coryphidium genera  in the other sites of Central Alborz ( such as Fashand and Angooran ) indicate that this part of Iran was located in Gondwana acritarch basin, in cold climate zone and high latitudes of south hemishere as well as reporting ۶ genra ( ۸ species ) of acritarchs  and prasinophytes and ۵ genera (۵ species) of  spores from the upper part ( no reported fossil ) of lashkarak formation. The age changes from Ordovician to late Devonian?- Tournaisian. Also ۷ genera (۱ species ) of foraminifera and ۲ genera (۲ species) of corals are identified by Keshani and Khaksar for upper formation ( Mobarak Fm. ), whereby the age of visean is established for that.
 

چکیده:
13جنس (13 گونه ) آکریتارک از بخش میانی سازند لشکرک در محل کوه لشکرک از جنوب غرب چالوس (جنوب علم کوه) رشته کوه البرز میانی ، در شمال ایران شناسائی شد. که  برای گونه های فوق سن آرنیگین ـ خلانویرین؟ را پیشنهاد کرده و وجود گونه هائی از جنس Coryphidium شناخته شده در این محل و نیز حضور گونه هایی از جنس های Coryphidium و Striatotheca در محل های دیگر (همچون فشند وانگوران) در البرز مرکزی، اقلیم آکریتارکی گندوانا و زون آب وهوائی سرد با عرض جغرافیائی بالا در نیمکره جنوبی را در آن زمان خاطر نشان می کند.
با شناسائی 6 جنس ( 8 گونه) آکریتارک و جلبک پراسینوفیسه، و 5 جنس ( 5 گونه ) اسپور از قسمت بالائی و بدون فسیل این سازند، سن آن از اردویسین به دونین پسین ؟ ـ تورنزین تغییر یافت. و نیز با اعلام 7 جنس (1 گونه) ریز سنگواره در مقاطع نازک آهکی و 2 جنس (2 گونه ) مرجان برای سازند مبارک در بالای سازند منسوب به لشکرک توسط کشانی و خاکسار اشکوب ویزئن ( کربنیفر پیشین ) نیز برای آن مشخص شد.
 

کلید واژه ها: لشکرک چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد