بیوستراتیگرافی سازند شمشک کوه ازون، جاجرم بر مبنای داینوفلاژله ها

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فاطمه واعظ جوادی ؛ محمد قویدل سیوکی ؛ ابراهیم قاسمی نژاد
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
A palynological investigation of the Shemshak Formation in Kuh-e-Ozon, NE Jajarm identified nine dinoflagellate cyst and two acritarch species. According to their stratigraphical distribution , there are two total range biozone: Nannoceratopsis spiculata zone and Valensiella ovulum zone. The other accompanied species are: Kalyptes diceras, Aldorfia dictyophora, Pareodinia ceratophora, Gonyaulacysta jurassica subsp. jurassica, Gonyaulacysta centriconnata, Systematophora sp., Micrhystridium fragile and Micrhystridium densispinum. The first biozone belongs to Toarcian and the second belongs to Aalenian- Early Bajocian age.

خلاصه
تعداد یازده گونه پالینومورف دریایی شامل 9 گونه داینوفلاژله متعلق به 8 جنس و دو گونه آکریتارک متعلق به یک جنس از رسوبات سازند شمشک کوه ازون مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به انتشار چینه شناسی این پالینومورفها، دو بیوزون به نامهای Nannoceratopsis spiculata biozone و Valensiella ovulum biozone تشخیص داده شد. بر مبنای ارزش چینه شناسی گونه های مذکور سن توآرسین-باژوسین پیشین برای بخشهای فوقانی این سازند خاطر نشان می گردد.

کلید واژه ها: شمشک چینه شناسی و فسیل شناسی خراسان شمالى