چینه شناسی و فسیل شناسی نهشته‏های کرتاسه در زون سنندج - سیرجان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکتر مهناز پروانه نژاد شیرازی[ و دکتر محمد رضا شهیدا
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract :

    Cretaceous deposits crop out in Abadeh , Eqlid and Bavanat in various parts of Sanandaj- Sirjan zone .
      For the purpose of stratigraphic studies of Cretaceous rocks in this zone , three  stratigraphic sections were studied and measured. These sections are located in south of  Bavanat , south and north of Eqlid .
        Stratigraphic and paleontology observations  indicate  the  Barremian - Aptian age for the deposits of the area studied .
        North Eqlid sedimentary rocks have Urgonian facies the same as  of  central Iran zone but South of Eqlid and Bavanat deposits are similar to SW. Iran (Zagros).
        Cretaceous deposits in Sanandaj - Sirjan formed on carbonate plateform composed of four subenvirontment including Open sea, Bar, Lagoon  and Tidal flat
 

چکیــده :
       نهشته‏های کرتاسه در نواحی مختلف زون سنندج : آباده ، اقلید و بوانات رخنمون دارد . به منظور مطالعه چینه شناسی نهشته‏های کرتاسه در این زون سه برش زمین شناسی مطالعه و اندازه گیری شده است . این برشها از جنوب شرق به شمال غرب به ترتیب در جنوب بوانات (شمال روستای سیمکان) ، جنوب اقلید (تنگ محمد خانی ) و شمال اقلید ( شمال مزرعه قزقونک ) قرار دارند.
        بررسیهای چینه شناسی و دیرینه شناسی نشان می‏دهد که نهشته‏های کرتاسه در این برشها مربوط به اشکوبهای بارمین - آپسین هستند
        سنگهای رسوبی شمال اقلید دارای رخساره اورگونین (Urgonian facies) شیبه به ایران مرکزی وبخش جنوبی ناحیه و بوانات دارای رخساره مشابه جنوب غربی ایران ( زاگرس ) می باشند .
        نهشته های کرتاسه زون سنندج - سیرجان حاصل رسوبگذاری بر روی یک پلانفرم کربناته است ، این حوضه رسوبی از چهار زیر حوضه : دریای باز ، سد،  لاگون و پهنه جزر و مدی تشکیل میشده است.

کلید واژه ها: سنندج-سیرجان چینه شناسی و فسیل شناسی کردستان