تعیین عمق حوضه رسوبی آهک الیگوستژینا دار ناحیه کلاه قاضی بر اساس مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده وزیری مقدم، حسین – حبیبی، طاهره
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract۴>

Kolah Qazi area is a part of Central Iran Zone. Study of planktonic foraminifera led to recognition of three morphotype groupes. First morphotype group is charachteristed by trochospiral or biserial tests with globular chambers and indicates shallow waters. Hedbergella & Heterohelix from planktonic foraminifera, and Stomisphaera sphaeric, Pitonella ovalis, Calcisphaerula innominata from oligosteginids are in this group. Second morphotype group is index  of intermediate waters and consists of heavily ornamented globular, unkeeled chambers (Whiteinella archaeocretaceae), pustulose margins (Praeglobotruncana  stephani) and single or double keels (Dicarinella primitiva, Marginotruncana renzi,  Marginotruncana coronata) species. Third morphotype group is characterised by planoconvex  trochospiral (Helvetoglobotruncana praehelvetica), or high trochospiral (Praeglobotruncana gibba) tests and indicates deep waters. Study of morphotype group of planktonic foraminifera reveals an overall  regression through the succession.
 

چکیده

ناحیه کلاه قاضی از نظر زمین شناسی بخشی از زون ایران مرکزی میباشد. مطالعه مورفوتایپهای مربوط به فرامینیفرهای پلانکتونیک در مقاطع نازک منجر به تفکیک سه گروه از مورفوتایپها گردید.
 مورفوتایپ گروه اول شاخص آبهای کم عمق بوده و با صدفهای تروکواسپیرال یا دوردیفی  با حجرات کروی مشخص می شود. از فرامینیفرهای پلانکتونیک مربوط به این گروه می توان به Hedbergella, Heterohelix   و از کلسی اسفرها به Stomisphaera sphaeric, Pitonella ovalis, Calcisphaerula innominata  اشاره نمود.
مورفوتایپ گروه دوم شاخــص آبـهای حدواسـط می باشـد. این گروه دارای جنسـهایی با صدفهای تروکواسپیرال و عمدتا
با کیـلهای اولیه و یا صدفهای با حجرات کروی و با تزیینات قوی هستند نظیر:                            
            
Whiteinella   archaeocretaceae,   Dicarinella primitiva, Globotruncana lapparenti,   Praeglobotruncana  stephani,  Marginotruncana renzi, Marginotruncana coronata.
مورفوتایپ گروه سوم با صدفهای تروکواسـپیرال  مسطح – محدب یا با مخروط بلند و کیل دار مشـخص می شـود. این گروه شاخــص آبــهای عمیـق هسـتند. از این گروه میتـوان Helvetoglobotruncana helvetica,   Praeglobotruncana gibba,   Helvetoglobotruncana praehelvetica را نام برد. مطالعه مورفوتایپها در توالی مذکور نشانگر پسـروی آب دریا می باشـد.

کلید واژه ها: کلاهقاضی فرامینیفر آهک الیگوستژینا پلانکتونیک چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد