بررسی چینه شناسی و دیرینه شناسی وا حدهای سنگی کرتاسهء پایانی ـ سنوزوئیک در کپه داغ خاوری؛(بربازنگری در سن واحدهای سنگ چینه ای سازندهای آب تلخ ؛ نیزار؛ کلات؛ پسته لیق چهل کمان و خانگیران)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده وکیل باغمیشه؛ فاطمه
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract۵>

In  order to study paleotology  &  stratigraphy of sediments of  Cretacous-Cenozoice boundary in Kopeh-dagh  area; ۳ sction in east (scrakh) & N.E of Darreh gaz. Lotf abad) area  have been, chosen.
Series  of  Cenozoic deposits, have  been visited, mesured and sampled in the sections completely.
The aims of study are:
-To introduce sedimentary sequence in the sectins
-To distiguish Cenozoic lithostratigraphy  units from Cretacous based on the present fauna (Foraminifera &Ostracoda)
-Systematic study of more than ۲۵ genera (Foraminifera) & ۱۵ genera; (Ostracoda) and their stratigraphical distribution.
-The Ruled status on sedimentary environment of the deposits.
-To correlate sedimentary units in the East of  Kopeh-Dagh with the other basins in Iran.
-Mapping of the sections.
 ۱>

چکیده:
به منظور مطالعه چینه شناسی نهشته های رسوبی نرز کرتاسه- سنوزوئیک در منطقهء کپه داغ سه برش در بخش شرقی وشمال شرقی کپه داغ انتخاب و بررسی شده است.
در این سه برش؛سرخس (شرق کپه داغ)و دره گز و لطف آباد ؛هر دو در شمال شرق کپه داغ ؛از سری کامل نهشته های رسوبی سنوزوئیک که در این ناحیه کم وبیش حفظ شده است بازدید ونمونه برداری شد و هدف از مطا لعهء نمونه ها عبارت است از:
      معرفی توا لی رسوبی در برش های  مورد مطالعه، تفکیک واحد های سنگی کرتاسهء فوقانی از واحدهای سنگی سنوزوئیک وتعیین شش افق شاخص بر اساس فونای موجود (روزنه داران واستراکودها )، مطالعه وبررسی سیستماتیک بیش از 25 جنس وروزنه داران و15 جنس استر اکود، بررسی توزیع چینه ای جنس ها وگونه های مطالعه  شده.مطالعه شرایط حاکم بر محیط های رسوبی نهشته های مورد نظر.مقایسهء واحدهای رسوبی موجود در برش  های  مورد مطا لعه. مقایسهء واحد های رسوبی شرق کپه داغ با دیگر حوضه های ایران، بررسی شرایط جغرافیایی دیرینه حاکم بر منطقه،بالاخره تهیه نقشه های برش ها به مقیاس 1:50000

کلید واژه ها: کپهداغ چینه شناسی و فسیل شناسی خراسان رضوى